ITEM METADATA RECORD
Title: Anionbinding van N-omgewisseld calix[4]pyrrolen en acyclische analoga
Other Titles: Anionbinding of N-confused calix[4]pyrroles and acyclic analogues
Authors: Kostermans, Maarten
Issue Date: 19-Sep-2007
Abstract: Dit proefschrift behandelt de synthese en toepassing van een aantal op pyrrool gebaseerde openketen en macrocyclische verbindingen in de supramoleculaire chemie en meer specifiek de complexatie van anionen. In het eerste deel wordt er op zoek gegaan naar een aantal alternatieve reactiepaden voor de synthese van N-omgewisseld calix[4]pyrrool teneinde het aandeel N-omgewisseld calix[4]pyrrool in het reactiemengsel te vergroten. Zo hebben we systematisch de reactieomstandigheden gevarieerd en het gebruik van aantal Lewis-zuren onderzocht, zonder succes. Het inbrengen van vooraf gesynthetiseerde bouwstenen in het reactiemengsel heeft eveneens in geen enkel van de gevallen een verhoging van het aandeel N-omgewisseld calix[4]pyrrool in het reactiemengsel teweeggebracht. De gekende procedure voor de synthese van N-omgewisseld calix[4]pyrrool blijkt tot op heden nog steeds de meest rendabele te zijn.
Voor het realiseren van elektrofiele substitutiereacties bij normale calix[4]pyrrolen stelt zich het probleem dat de minder reactieve β-positie dikwijls relatief drastische en weinig selectieve omstandigheden vergt. Dit resulteert meer dan eens in lage rendementen en de noodzaak van intensieve kolomchromatografische zuiveringen. Analoge reacties werden uitgevoerd met het N-omgewisseld calix[4]pyrrool, dat een vrije α-positie bezit die reactiever is, om alzo een oplossing te vinden voor het hoger beschreven probleem. Op deze manier hebben we getracht reactieve elektrofiele substituenten te introduceren op de α-positie van het N-omgewisseld calix[4]pyrrool. Hierbij werd er enkel een aldehyde gefunctionaliseerd ligand bekomen, dat vervolgens door middel van condensatiereacties verder gederivatiseerd werd. Gelijklopend werd de synthese van een aantal op pyrrool gebaseerde openketenanaloga onderzocht.
Uit complexatiestudies van anionen uitgevoerd in hoofdstuk II blijkt dat de N-omgewisseld calix[4]pyrrolen eveneens goede complexerende eigenschappen bezitten, hoewel de aanwezigheid van een elektronenarme substituent hiervoor noodzakelijk is.
We kwamen tot de conclusie dat de asymmetrische bindingsplaats van N-omgewisseld calix[4]pyrrool een selectiviteitsverschil induceert ten opzichte van de normale calix[4]pyrrolen.
In een derde en laatste hoofdstuk worden de eigenschappen van de N-omgewisseld calix[4]pyrrolen en openketenanaloga in vaste toestand vergeleken met deze van de normale calix[4]pyrrolen. Hieruit is gebleken dat N-omgewisseld calix[4]pyrrolen net als de normale isomeren een drastische conformatiewijziging ondergaan bij het binden van een anion.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Molecular Design and Synthesis
Afdeling Organische synthese

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Doctoraatsproefschrift.pdf Published 3213KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.