ITEM METADATA RECORD
Title: Applications of stroboscopic detection of nuclear forward scattered synchrotron radiation.
Other Titles: Toepassingen van stroboscopische detectie van nucleair voorwaarts verstrooide synchrotron straling.
Authors: Serdons, Inge
Issue Date: 17-Jun-2005
Abstract: In dit doctoraatswerk worden de voordelen en toepassingsmogelijkheden va n de stroboscopische detectietechniek onderzocht. Deze techniek biedt ee n middel om de lokale magnetische en elektrische velden van vaste stoffe n te bestuderen. Wanneer specifieke spionkernen in de vaste stof worden geïmplementeerd, zullen deze kernen interageren met de lokale magnetische en elektrische velden. De hierdoor gewijzigde energieniveaus van de spionkernen kunnen met behulp van fotonen onderzocht worden. Een gekende methode, die van d it principe gebruik maakt, is tijdsgeresolveerde detectie van voorwaarts verstrooide synchrotron straling. Stroboscopische detectie is een variant op deze methode waarbij er geïnt egreerd wordt over welbepaalde tijdsvensters. Met behulp van een bewegen d referentiemonster worden dan energiegeresolveerde spectra bekomen. Een stroboscopisch spectrum bestaat uit meerdere deelspectra die ieder op z ich een volledig energiegeresolveerd spectrum zijn van het meetmonster. Om intuïtief interpreteerbare spectra te bekomen, dienen de experimentel e omstandigheden geoptimaliseerd te worden. Hoe dit kan gebeuren, werd b esproken en geïllustreerd aan de hand van simulaties. De toepassingsmogelijkheden van deze recent ontwikkelde techniek werden onderzocht aan de hand van twee experimenten. In het eerste werd de gemi ddelde valentie van 151Eu in EuPd2Si2 bestudeerd als functie van de druk , door de isomerieverschuiving te meten t.o.v. een Eu2O3 referentiemonst er. Er werd gevonden dat de gemiddelde valentie daalt van 2,7 tot 2,2 wa nneer de druk daalt van 5 GPa tot atmosferische druk. Het tweede experim ent was een meting van het langlevende energieniveau van 181Ta in tantaa l-metaal. In dit experiment was de periode van de opeenvolgende straling sbundels 165 ns terwijl de levensduur van het onderzochte niveau 8,7 mic rosec bedroeg. Verschillende stroboscopische deelspectra werden succesvo l geregistreerd, met een signaal-tot-basislijn verhouding van 22% voor h et centrale deelspectrum en 45% voor de overige deelspectra. Aan de hand van de experimenten is aangetoond dat deze techniek kan toeg epast worden op verschillende isotopen en meetomgevingen. Bovendien is z ij zeer geschikt voor metingen van isomerieverschuivingen dankzij het re ferentiemonster, en biedt zij de mogelijkheid tot hoge resolutiemetingen met langlevende energieniveaus.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Development cooperation
Nuclear and Radiation Physics Section
Tutorial services, Faculty of Science

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
thesis.pdf Published 2202KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.