ITEM METADATA RECORD
Title: Christen-democraten en conservatieven in de Europese Volkspartij. Ideologische verschillen, nationale tegenstellingen en transnationale conflicten.
Authors: Van Hecke, Steven
Issue Date: 18-May-2005
Series Title: KUL. Nieuwe reeks van doctoraten in de sociale wetenschappen vol:86
Abstract: De voortschrijdende secularisatie in West-Europa, de opgang van het neoliberalisme in de jaren ’80, de implosie van het communisme begin jaren ’90 en het einde van de bipolaire wereldorde, vooral op ideologisch vlak: sinds midden jaren ’70 hebben enkele langetermijnontwikkelingen de context veranderd waarbinnen politieke stromingen en partijen opereren. Deze omgevingsfactoren hebben christen-democratie en conservatisme dichter bij elkaar gebracht. Het doctoraatsonderzoek van Steven Van Hecke tracht deze veranderde relatie in kaart te brengen. De relatie tussen christen-democratie en conservatisme wordt daartoe onderzocht op drie verschillende niveau’s: dat van de politieke ideologie, de nationale partijpolitieke positionering en het transnationale niveau, d.i. het niveau van de Europese Unie (EU). In het eerste deel van het onderzoek worden de theorieën over politieke ideologie toegepast op de christen-democratie, het conservatisme en de relatie tussen beide. Op het raakvlak van politieke filosofie en politologie worden vragen betreffende de huidige betekenis en de functies van politieke ideologie niet uit de weg gegaan. De analyse toont dat christen-democratie en conservatisme een gemeenschappelijke aversie hebben ten aanzien van maatschappelijke blauwdrukken. Het cumulatief effect van de homogenisering van politieke ideologieën, macro-economische convergenties en secularisering heeft christen-democratie en conservatisme dichter bij elkaar gebracht. Tegelijkertijd luidt de conclusie dat er belangrijkste verschillen besta an tussen personalism (als de ideologie van de christen-democratie) en het conservatisme. In het tweede deel worden de christen-democratische partijen in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk onderzocht op basis van enkele variabelen die het strategisch gedrag van deze partijen in hun respectievelijke landen bepalen: het kiesstelsel, de regeringsgestalte, het aantal partijen, de electorale competitiviteit, facties en tendenzen, leiderschap en endogene en exogene situationele factoren. Deze variabelen verklaren mede de standpunten die nationale partijen (of partijdelegaties) innemen op het transnationale niveau. In het algemeen zijn deze posities in de tijd relatief stabiel en het resultaat van een complexe samenloop van verschillende determinanten. Enkele christen-democratische partijen hebben een centristische positie; andere bezetten de rechterzijde van het politieke spectrum. In het derde deel focust het onderzoek van Van Hecke op de ontwikkelingen binnen de Europese Volkspartij (EVP). Het is hier, meerbepaald in de schoot van haar fractie in het Europees Parlement, dat de spanningsverhouding tussen christen-democraten en conservatieven concreet gestalte krijgt. Om deze relatie en de conflicten die daaruit voortvloeien te analyseren, wordt een beroep gedaan op de concepten van ‘europeanisering’ en ‘politicisering’. Speciale aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de transnationale partij. De analyse is gebaseerd op onderzoek van de literatuur en archieven van de EVP en de EVP-Fractie in het Europees Parlement (die, tot nu toe, niet openbaar zijn en nog niet werden geconsulteerd) en elite-interviews met verschillende EVP protagonisten. Van Hecke legt het hoe en het waarom bloot van de vijf belangrijkste conflicten die tussen christen-democraten en conservatieven hebben voorgedaan: (1) de uitbreiding met de Spaanse Partido Popular (1987-1991); (2) met de British Conservatives (1989-1992); (3) en met Forza Italia (1994-1999); (4) de crisis omtrent de Oostenrijkse christen-democraten omwille van de nationale regeringscoalitie met de FPÖ van Jorg Haider (2000); (5) en het vertrek van de Italiaanse en Franse christen-democraten na de Europese verkiezingen van 2004. De studie van de transformatie van de EVP van een exclusief christen-democratische club tot een pan-Europese partij van christen-democraten, conservatieven en liberalen wijst op de beslissende rol van formele en informele bijeenkomsten van toppolitici, de beperkte rol van politieke ideologie, de beslissende impact die uitga at van nationale partijpolitieke posities, de mobiliserende kracht van het ‘antisocialisme’ van de Duitse christen-democraten, het zwak georganiseerde protest hiertegen en de sturende invloed die uitgaat van de verdieping en de uitbreiding van de EU op de strategie - de koerswijziging - van de EVP(-ED)(-fractie) sinds de jaren '90.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Centre for Political Research
Faculty of Social Sciences - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
5 Lijst van afkortingen.pdf Published 66KbAdobe PDFView/Open Request a copy
4 Lijst van figuren en tabellen.pdf Published 62KbAdobe PDFView/Open Request a copy
3 Inhoudstafel.pdf Published 79KbAdobe PDFView/Open Request a copy
2 Dankwoord.pdf Published 61KbAdobe PDFView/Open Request a copy
1 Titelblad.pdf Published 58KbAdobe PDFView/Open Request a copy
22 Lijst van doctoraten.pdf Published 110KbAdobe PDFView/Open Request a copy
21 Resume.pdf Published 52KbAdobe PDFView/Open Request a copy
20 Summary.pdf Published 56KbAdobe PDFView/Open Request a copy
19 Bibliografie.pdf Published 144KbAdobe PDFView/Open Request a copy
18 Lijst van interviews.pdf Published 88KbAdobe PDFView/Open Request a copy
17 Lijst van archivalia en partijdocumenten.pdf Published 89KbAdobe PDFView/Open Request a copy
16 Bijlage 3.pdf Published 61KbAdobe PDFView/Open Request a copy
15 Bijlage 2.pdf Published 131KbAdobe PDFView/Open Request a copy
14 Bijlage 1C.pdf Published 37KbAdobe PDFView/Open Request a copy
13 Bijlage 1B.pdf Published 38KbAdobe PDFView/Open Request a copy
12 Bijlage 1A.pdf Published 64KbAdobe PDFView/Open Request a copy
11 Algemeen besluit.pdf Published 125KbAdobe PDFView/Open Request a copy
10 Deel 3.pdf Published 739KbAdobe PDFView/Open Request a copy
9 Deel 2B.pdf Published 51KbAdobe PDFView/Open Request a copy
8 Deel 2A.pdf Published 890KbAdobe PDFView/Open Request a copy
7 Deel 1.pdf Published 458KbAdobe PDFView/Open Request a copy
6 Algemene inleiding.pdf Published 98KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.