ITEM METADATA RECORD
Title: Classifying and assessing extended enterprise integration approaches
Authors: Goethals, Frank
Issue Date: 23-Dec-2006
Publisher: K.U.Leuven, Sept. 24
Abstract: Dit doctoraatsonderzoek concentreert zich op het gebruik van computersystemen in de bedrijfsvoering. We onderzoeken meer bepaald de verschillende manieren waarop verschillende ondernemingen hun systemen onderling kunnen koppelen. Dat is, hoe ze aan ‘Business-to-Business integration’ (B2Bi) kunnen doen.
B2Bi is een belangrijk onderzoeksdomein. De opkomst van het Internet en de ontwikkeling van allerlei industrie-specifieke en industrie-neutrale standaarden leidt ertoe dat steeds meer ondernemingen de stap naar B2Bi zetten. Het automatisch communiceren van informatie, ter vervanging van en ter aanvulling op informatiestromen die via andere media verlopen, is ontegensprekelijk waardevol. Bedrijven kunnen nu tijdig over meer relevante informatie beschikken en daar gepast mee omspringen.
Bij de aanvang van dit onderzoeksproject waren er geen classificaties van B2Bi praktijken beschikbaar op het niveau dat wij bestuderen: een niveau dat het louter technische overstijgt. Het gebrek aan dergelijke classificaties impliceerde een beperking op de evaluaties van verschillende oplossingen: men leert maar de eigenschappen van iets kennen door het te vergelijken met iets anders.

De hamvraag is bijgevolg welke B2B integratievormen we kunnen onderscheiden. In dit doctoraat stellen we twee classificaties van B2Bi benaderingen voor. Een eerste classificatie kijkt van op een zakelijk niveau naar de relatie die er bestaat tussen de ondernemingen: betreft het een korte-termijn relatie of een lange-termijn relatie? Een voorbeeld van het eerste zou zijn dat u vandaag uw balpenen aankoopt bij Onderneming1 en dat u morgen uw balpennen koopt bij Onderneming2 omdat die op dat moment een lagere prijs vraagt. Een voorbeeld van het tweede zou het geval zijn waarbij een autoconstructeur zijn autoramen steeds bij dezelfde leverancier aankoopt. Het moge duidelijk wezen dat de ondernemingen in het eerste geval slechts bereid zijn beperkte investeringen te doen om hun systemen aan elkaar te koppelen. In het tweede geval zijn de ondernemingen bereid en in de mogelijkheid om meer diepgang te stoppen in de integratie van hun systemen. We noemen die twee basisvormen van integratie respectievelijk ‘Market B2Bi’ en ‘Extended Enterprise integration’.

Een tweede classificatie, waaraan we het overgrote deel van het doctoraat gewijd hebben, heeft meer betrekking op de configuratie van het informaticaluik. Op basis van de studie van een aantal praktijkgevallen, van literatuur rond B2Bi standaarden en B2Bi software pakketten, zijn we erin geslaagd een bevattelijke en nuttige classificatie te maken van B2Bi configuraties.
We maken een onderscheid tussen benaderingen om data uit te wisselen enerzijds en benaderingen om overkoepelende processen op te zetten anderzijds. Voor beide praktijken onderkennen we gecentraliseerde en gedecentraliseerde benaderingen. Op het vlak van het delen van informatie, kunnen bedrijven data rechtstreeks naar elkaar versturen zonder tussenpartij of ze kunnen de data versturen via een centraal tussensysteem. Dit laatste bleek bijvoorbeeld wenselijk voor het realiseren van het ‘elektronisch patiëntendossier’ in Nederland en Engeland.
Naast de keuze voor een ge(de)centraliseerde transmissie moet onderkend worden dat het soms wenselijk is de data in een centraal systeem op te slaan. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk data betreffende een patiënt op te slaan in een centraal systeem zodat de data op het moment van gebruik niet meer opgehaald moet worden bij de individuele zorgverstrekkers.
Aan de proceskant zien we eveneens de (de)centralisatie dimensie naar voor komen. Het opstarten en het opvolgen van taakuitvoeringen binnen het kader van een proces kan gebeuren door één centrale partij, of door verscheidene partijen.
In dit doctoraat wordt erkend dat de dataconfiguraties en de procesconfiguraties samen bestudeerd moeten worden, wil men een proces op geschikte wijze realiseren. In de praktijk – bijvoorbeeld in het Web services domein – worden de mogelijkheden van gecentraliseerde opslag en transmissie binnen een procescontext daarentegen wel eens stiefmoederlijk behandeld.
Verder erkent dit onderzoek dat voor beide, data en processen, de (de)centralisatie dimensie ook speelt op een meta-niveau: er kunnen centrale of decentrale beslissingen gemaakt worden over hoe informatie verstuurd zal worden en over hoe de procesuitvoering gecontroleerd zal worden. De mate waarin op dit niveau gecentraliseerd wordt, bepaalt de inbreng van locale partijen in innovaties, het inzicht in de locale situatie en dergelijke meer.

De keuze voor de decentralisatie of centralisatie van een bepaalde praktijk is belangrijk. Door die keuze wordt immers een systeem opgezet dat een aantal eigenschappen heeft en mist. In dit doctoraat werden eigenschappen geïdentificeerd met betrekking tot de flexibiliteit van de configuratie, de veiligheid van de configuratie, de dienstenniveaus die de systemen kunnen voorzien, het eigenaarschap over de data en de processen, et cetera. Elke benadering heeft een aantal sterktes en zwaktes. Het identificeren van de ideale benadering voor een specifiek geval hangt bijgevolg af van het belang dat gehecht wordt aan de verschillende eigenschappen. Dit doctoraat geeft bedrijven een idee van hoe ze een B2Bi configuratie kunnen kiezen. Het onderzoek is in die zin ook complementair aan allerlei bestaande B2Bi initiatieven: terwijl B2Bi standaarden en software pakketten allerlei mogelijkheden bieden, laten ze veel keuzes open betreffende welke configuratie goed zou zijn in een specifiek geval. Dit doctoraatsonderzoek tracht die leemte te vullen.
Description: Proefschrift voorgedragen tot het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen
Table of Contents: Chapter 1: About this PhD p1
Part I: Defining the Extended Enterprise
Chapter 2: Identifying two basic types of Business-to-Business integration p 11
Part II: B2Bi solutions
Chapter 3: Introduction to Part II p55
Chapter 4: The B2B information sharing solution space p67
Chapter 5: The B2B process-specific solution space p111
Chapter 6: Using the data configurations in the context of process integration p147
Chapter 7: Using frameworks for B2Bi p 173
Part III: Conclusions and suggestions for further research
Chapter 8: Concluding remarks p 205
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Research Center for Management Informatics (LIRIS), Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
PhdFrankGeertGoethals.PDF Published 2801KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.