ITEM METADATA RECORD
Title: The use of a navigation system-based feedback on the learning process of motoric skills during tooth drilling.
Other Titles: The use of a navigation system-based feedback on the learning process of motoric skills during tooth drilling.
Authors: Wierinck, Els
Issue Date: 12-Sep-2006
Abstract: Tandartsen besteden heel wat tijd aan het behandelen van gecariëerde tan den. Dit gebeurt volgens bepaalde principes, gerelateerd aan het vrijwar en van de tandvitaliteit en het volledig verwijderen van het geïnfecteer de weefsel. Het verwerven van de fijne motorische vaardigheden, noodzake lijk om deze precieze preparaties – binnen een range van 100 micron – te vervaardigen, is een tijdverslindende bezigheid. In hoofdstuk I worden de onderliggende motorische processen en hun belangrijkste variabelen su mmier besproken. In de tandheelkunde is manuele vaardigheidstraining sinds jaren gekarakterise erd door het repetitief oefenen in een preklinisch labo. Daarbij maakt m en uitvoerig gebruik van simulatoren. Bij aanvang van een oefening toont men een ideaal model en legt men uit hoe men de opdracht moet uitvoeren . Tijdens het verloop van de oefening of bij eindafwerking evalueren ass istenten de werkstukken en geven zij verbale feedback informatie. Hierbi j is de inbreng van visuele en proprioceptieve informatie essentieel. De student verwerft aldus via een proces van ‘trial-and-error’ de noodzake lijke fijne vaardigheden. Nadelige aspecten van deze trainingsbenadering zijn: het onstandvaste karakter van de verbale informatie, het gebrek a an feedback over de uitvoering zélf en het gemis aan zelf-training. Bove ndien is het moeilijk de behandelstrategie van de student in te schatten . Recen telijk werden er simulatoren op basis van virtuele realiteitstechnologie geïntroduceerd in het tandheelkundig onderwijs. Zij zouden de prestatie curve voor fijne motorische vaardigheden doen stijgen. De VR simulatoren geven real-time feedback tijdens het boren en laten toe het werkstuk gr ondig te evalueren. Deze thesis onderzoekt of een dergelijk simulatiesys teem het aanleren van een fijne motorische vaardigheid, namelijk een cav iteitspreparatie, bevoordeelt. Verder wil deze thesis nagaan of deze sim ulator toelaat om tandarts-experten van elkaar te onderscheiden. Om de trainingswaarde van de VR simulator te bepalen, wordt het effect v an toegevoegde visuele feedback op de kwaliteit van de boorvaardigheid b ij onervaren studenten onderzocht. De criteriumtaak was een geometrisch kruisje in een ondermolaar. Hoofdstuk II onthult dat training op zulk ee n simulator het aanleren van een boorvaardigheid begunstigde. De toegevo egde visuele feedback leidde de onervaren studenten naar een accurate pr estatie. Maar, wanneer men het vaardigheidsniveau testte in afwezigheid van toegevoegde feedback, verminderden de boorprestaties. Deze bevinding suggereerde een afhankelijkheidsontwikkeling aan deze vorm van feedback . Bijgevolg is de VR simulator in se niet geschikt als leermedium voor o nervaren studenten. De studenten zijn overweldigd door de overvloed aan feedback informatie. Mogelijks zou het aabieden van hulp of assistentie de integratie van de simulatiefeedback kunnen helpen. Daaro m werd in hoofdstuk III de simulatiefeedback als het ware ‘verrijkt‘ met bijkomende, verbale informatie over de preparatiecriteria. Hier bleek d at VR toegevoegde feedback niet alleen het aanleren van een boortaak bev orderde, maar zelfs ook de retentie. Het motorisch leereffect was het me est uitgesproken wanneer extra verbale informatie werd aangeboden. De ve rrijkte toegevoegde feedback conditie was voordelig voor lange-termijn r etentie én transfer van een booropdracht. Mogelijks richtte de verb ale informatie de aandacht meer op het verband tussen de intrinsieke fee dback en de criteriumtaak. Ondanks deze bemoedigende resultaten, prestee rden de studenten tijdens de retentietesten minder nauwkeurig dan tijden s de laatste oefensessie. Aldus viel er nog steeds afhankelijkheid aan d e verrijkte toegevoegde feedback te noteren. In een aansluitende studie werd de relatieve frequentie aan simulatiefee dback verminderd, in een poging om de negatieve neveneffecten van een co ntinu verrijkte toegevoegde feedbackvorm te reduceren. Hoofdstuk IV verg elijkt een continue feedback conditie (100%) met een gereduceerde condit ie (66%) en dit voor een eenvoudige boortaak. De resultaten toonden aan het leren van een boorvaardigheid onafhankelijk was van de frequentie aa n verrijkte feedback. Beide feedback frequenties resulteerden in gelijka ardige prestaties zowel tijdens het oefenen als tijdens de retentie- en de transferfase. Bijgevolg, oefensessies mét feedback konden afgewisseld worden met sessies zónder feedback, zonder de boorprestatie nadelig te beïnvloeden. Voor het aanleren van een boorvaardigheid hoeft men dus nie t altijd toegevoegde feedback aan te bieden. Zodoende, indien de VR verr ijkte toegevoegde feedback gebalanceerd wordt aangeboden is een dergelij k simulatiesysteem geschikt voor de vaardigheidstraining van onervaren s tudenten.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Periodontology
Movement Control & Neuroplasticity Research Group
Clinical Residents Dentistry
Centre for Selfstudy and Skill-training

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Def-thesis Els Wierinck-2006-ACCO.pdf Published 3226KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.