ITEM METADATA RECORD
Title: Etude phonetique et graphique du [j] (jod) en grec mycénien
Other Titles: Etude phonetique et graphique du [j] (jod) en grec mycénien
Authors: Hellemans, Geert; M9408975
Issue Date: 2-Mar-2005
Abstract: Ons onderzoek heeft betrekking op de uitspraak en spelling van het Mykee ns, het oudste bekende Griekse dialect (ca. 1400-1200 v.C.). Concreet wo rdt onderzocht in welke woordposities de [j]-klank voorkwam en in h oeverre die systematisch werd genoteerd op de kleitabletten in Lineair B -schrift. Voor elke woordpositie (bijv. het woordbegin, of tussen twee k linkers) wordt het relevante materiaal gepresenteerd en geïnterpreteerd, in dialoog met de reeds bestaande literatuur. Ook wordt het Mykeense ev olutieresultaat van de Indo-Europese [j] gereconstrueerd, wanneer h et van de geërfde [j]-klank afwijkt. In de geschiedenis van o.a. de Franse, Duitse of Nederlandse spelling ko men varianten voor (bijv. hant ~ hand; poort ~ port ~ poirt), waarvan so mmige gaandeweg zijn verdwenen (hant; port; poirt) en andere veralgemeen d (hand; poort). Ons onderzoek toont aan dat dergelijke fenomenen ook in de Mykeense spelling aanwijsbaar zijn (bijv. in de notatie van de stofa djectieven). Aanvankelijk was de spelling overwegend fonetisch; geleidel ijk aan werd ze meer gestandaardiseerd en meer conservatief, maar helema al uniform is ze nooit geworden. Ons onderzoek wil een bijdrage leveren tot de beschrijving van het Mykee ns klanksysteem. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar taalvariatie: ver schillende types van uitspraak‑ en spellingvarianten worden opgesp oord en becommentarieerd (voortdurend worden de taal van Knossos en die van Pylos met elkaar vergeleken; ook wordt de eigenheid van de documente n uit de Room of the Chariot Tablets te Knossos bestudeerd). De theorie over het Lineair B als gemengd schrijfsysteem, tenslotte, overstijgt onz e onderzoeksvraag en kan wellicht ook andere mycenologen en taalhistoric i inspireren.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Greek Studies, Leuven
Tutorial services, Faculty of Arts, Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ThesisFransprintversie.pdf Published 2521KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.