ITEM METADATA RECORD
Title: Impact of small grain roots on soil erosion by concentrated flow and implications for soil conservation
Other Titles: Impact van graanwortels op bodemerosie door geconcentreerde afvoer en implicaties voor bodembehoud
Authors: Gyssels, Gwendolyn; M9408135
Issue Date: 31-Jan-2005
Abstract: Impact van graanwortels op bodemerosie door geconcentreerde afvoer en implicaties voor bodembehoud Vele akkergronden in heuvelachtige gebieden zijn onderhevig aan belangrijke bodemerosie door geconcentreerd afstromend water. Dit proefschrift onderzocht in hoeverre de wortels van graangewassen een reducerend effect uitoefenen op de vorming van geulen en ravijnen in akkers en hoe graanwortels kunnen aangewend worden om deze erosieprocessen te bestrijden. Een combinatie van laboratoriumexperimenten in een hydraulisch proefkanaal en metingen op akkers toonde aan dat graanwortels de kritische hydraulische sleepdruk voor sedimenttransport niet beïnvloeden, maar dat de erosiegevoeligheid van een bodem exponentieel afneemt met zowel toenemende graanworteldichtheid als toenemende bovengrondse biomassa. Waar de bovengrondse biomassa echter voornamelijk bescherming biedt tegen spat en intergeulerosie, verhogen wortels de weerstand van een bodem tegen geul- en ravijnerosie. Op het einde van het groeiseizoen is de weerstand van de bodem tussen de zaailijnen 34% kleiner dan deze onder de zaailijnen, omwille van de ruimtelijke en temporele variabiliteit in worteldichtheden. Een verdubbeling van de worteldichtheid kan bodemerosie als gevolg van geul- en ravijnerosie met maximaal 60% reduceren t.o.v. een bodem zonder wortels. In vergelijking met een enkelvoudig ingezaaide akker, ondervindt een dubbel ingezaaide graanakker onder ideale omstandigheden 40% minder erosie door geconcentreerde afvoer, zonder een verlies van graanopbrengst. Hiervan is 10% te wijten aan de toename in wortels en 30% als gevolg van de toename in bovengrondse biomassa. Het verdubbelen van de zaaidichtheid als methode om erosie te bestrijden in erosiegevoelige zones in graanakkers is geschikt voor zones met een toestroomgebied kleiner dan 0.75 ha en een lokale helling kleiner dan 15%. Onder deze omstandigheden vormt dubbel inzaaien van granen in erosiegevoelige zones een effectieve en efficiënte erosiebestrijdingstechniek die door landbouwers eenvoudig toe te passen is.
Table of Contents: ONE - INTRODUCTION

TWO - GULLY EROSIONAND CONTROL: STATE-OF-THE-ART

THREE - IMPACT OF VEGETATION CHARACTERISTICS ON CONTROLLING CONCENTRATED FLOW EROSION RATES

FOUR - IMPACT OF PLANT ROOTS ON THE RESISTANCE OF SOILS TO EROSION BY WATER: A REVIEW

FIVE - EVALUATION OF THE USE OF A POCKET SHEAR VANE FOR MEASURING COHESION OF ROOT-PERMEATED TOPSOILS

SIX - EFFECT OF DRILLING DIRECTION OF SMALL GRAINS ON SPATIAL VARIATIONS IN SOIL DETACHMENT RATES

SEVEN - IMPACT OF SOWING DENSITY OF SMALL GRAINS ON RILL AND EPHEMERAL GULLY EROSION IN CONCENTRATED FLOW ZONES

EIGHT - EFFECTS OF CEREAL ROOTS ON DETACHMENT RATES OF SINGLE AND DOUBLE-DRILLED TOPSOILS DURING CONCENTRATED FLOW

NINE - EFFECTS OF DOUBLE-DRILLING OF SMALL GRAINS ON SOIL EROSION BY CONCENTRATED FLOW AND CROP YIELD

TEN - CONCLUSIONS AND PROSPECTS

REFERENCES

NEDERLANDSE SAMENVATTING
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Division of Geography & Tourism

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Gyssels_PhD_2005.pdf Published 6645KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.