ITEM METADATA RECORD
Title: Quality improvement of the management of oral anticoagulation by Belgian general practitioners
Other Titles: Quality improvement of the management of oral anticoagulation by Belgian general practitioners
Authors: Claes, Neree
Issue Date: 22-Sep-2005
Abstract: Kwaliteitsverbetering van het orale ontstollingsbeleid door de Belgis che huisarts Het doel van dit proefschrift is vanuit de Belgische huisartsen setting trachten modellen of ondersteuning te ontwikkelen die op maat van de hui sarts zijn en hem een steun bieden in zijn dagelijks klinisch handelen. Het voorwerp van onderzoek is de orale ontstollingtherapie door de huisa rts. In de eerste plaats hebben we de kwaliteit van de opvolging van ora le antistollingstherapie bij de huisarts onderzocht om nadien het effect van interventies hierop te kunnen onderzoeken. Vervolgens hebben we het effect van verschillende kwaliteitsbevorderende interventies onderzocht . De ervaringen van de huisartsen over deze kwaliteitsbevorderende inter venties werden bevraagd. Om te eindigen werd de kosteneffectiviteit van de verschillende interventies onderzocht. Hoofdstuk 1 geeft een globaal overzicht van de literatuur betreffe nde de fysiologie van de bloedstolling en thrombofilie en diens behandel ing met orale anticoagulantia. In het derde deel van dit hoofdstuk worden theoretische modellen voor implementatieon derzoek samengevat. In het vierde deel worden verschillende mogelijke kw aliteitsbevorderende interventies in de huisartsenpraktijk (meerzijdige opleiding, feedback, controle van de INR door de huisarts met het CoaguC hek toestel of computer geleide dosisaanpassing) besproken. In hoofdstuk 2 geven we de resultaten van een kwaliteitsanaly se van het orale antistollingsbeleid door de huisarts. Van de 66 deelnem ende huisartsenpraktijken werden de INRs van de afgelopen 6 maanden opge vraagd bij één klinisch laboratorium. Van de overeenkomstige patiën ten hebben de huisartsen bijkomende medische informatie verstrekt. In he t totaal werden 737 patiënten onder orale antistollingstherapie geïnclud eerd. De conclusie van deze studie was dat de kwaliteit van orale ontsto lling bij de huisarts suboptimaal was. Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van de implementatiestud ie met name een cluster gerandomiseerde interventiestudie (BISOAT-studie ). De 66 huisartsenpraktijken werden at random verdeeld over 4 verschill ende interventiegroepen. Alle groepen kregen als basisinterventie meerzi jdige opleiding met richtlijnen, specifieke anticoagulatiedossiers en pa tiënt informatieboekjes al dan niet aangevuld met feedback (groep B), co ntrole van de INR door de huisarts met het CoaguChek toestel (groep C) o f computer geleide dosisaanpassing (groep D). De kwaliteit van het orale anticoagulatiebeleid verbeterde significant na implementatie van de 4 v erschillende kwaliteitsbevorderende interventies zonder significant vers chil in kwaliteit tussen de 4 groepen. De resultaten van een evaluatiestudie zijn samengevat in hoofdst uk 4. Het doel van deze studie was na te gaan op welke manier de ze kwaliteitsbevorderende interventies aanvaard werden door de deelnemen de huisarts-praktijken (HA-praktijken) van de BISOAT-studie. Hiervoor werd een schriftelijke vragenlijst opgestuurd naar de 66 H A-praktijken. De HA waren positief over de richtlijnen en de anticoagulatiedossiers. D e HA gebruikten de patiënt informatieboekjes om de patiënten bewust te m aken van hun orale anticoagulatie behandeling. De helft van de HA was ni et overtuigd dat de patiënten deze boekjes lazen of dat ze de informatie begrepen. De groep met de CoaguChek toestellen was het meest tevreden w at betreft de bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk en de meerwaarde v oor het huisartsgeneeskundig handelen. Ze vonden dat de interventie moet geïmplementeerd worden in hun dagelijkse praktijk. In Hoofdstuk 5 worden de kosten en de kostenefficiëntie ratio van de verschillende interventies onderzocht en vergeleken met het gebruikelijke zorgmodel alwaar de bloedstalen afgenomen worden door de huisarts, geanalyseerd worden in het labo en de behandeling vervolgens w ordt aangepast door de huisarts op basis van deze INR. De resultaten van deze economische studie tonen aan dat de implementatie van de meerzijdi ge opleiding samen met het gebruik van de CoaguChek een kostenefficiënt zorgmodel is in de huisartsenpraktijk. Hoofdstuk 6 ten slotte bespreekt de belangrijkste resultaten van d e verschillende studies. Conclusies uit de kwaliteitsanalyse, het interv entieonderzoek van de verschillende kwaliteitsbevorderende interventies, het evaluatieonderzoek naar de appreciatie van de huisartsen en kostene ffectiviteitonderzoek worden kritisch beschouwd. Onderzoek in deze thesi s heeft aangetoond dat er nood is aan meerzijdige opleiding en ondersteu ning in het orale anticoagulatiebeleid van de huisarts. Vervolgens is de implementatie van meerzijdige opleiding samen met het gebruik van het C oaguChek toestel een kostenefficiënt en gebruiker-vriendelijk nieuw zorg model, uitgewerkt in volledige samenwerking met het klinisch laboratoriu m. Ten derde is het belang van betrokkenheid van de huisarts bij het org aniseren van nieuwe zorgmodellen met het gebruik van computeradvies aan het licht gekomen.
Table of Contents: Table of Contents
Chapter 1
Introduction 7

Chapter 2
Quality assessment of oral anticoagulation in Belgium, as practiced by a group of GPs 41

Chapter 3
The Belgian Improvement Study on Oral Anticoagulation Therapy (BISOAT-study): a randomized clinical trial 57

Chapter 4
Appreciation of interventions to improve oral anticoagulant monitoring by GPs (the BISOAT-study) 79

Chapter 5
Cost-effectiveness of quality improving interventions in oral anticoagulation management within the general practice 93

Chapter 6
General discussion 115

Summary 141

Samenvatting 145

Dankwoord 149

Curriculum Vitae 159
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
Faculty of Medicine - miscellaneous
Molecular and Vascular Biology
Biomedical Sciences Group Management - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
boek260805.pdf Published 1573KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.