ITEM METADATA RECORD
Title: Performance Measurement in the Flemish Public Sector: A Supply and Demand Approach
Other Titles: Prestatiemeting in de Vlaamse publieke sector; een vraag en aanbodsbenadering
Authors: van Dooren, Wouter
Issue Date: 27-Jan-2006
Series Title: KUL. Nieuwe reeks van doctoraten in de sociale wetenschappen vol:96
Abstract: Prestatiemeting is een integraal onderdeel van de publieke sector. De laatste decennia nam de aandacht voor prestatie-informatie in de publieke sector duidelijk toe. Dit was onder meer te wijten aan de overheidshervormingen onder de vlag van het New Public Management. Het historisch overzicht in deze studie toont echter aan dat de roots van prestatiemeting heel wat verder terug gaan. Het meten van de prestaties van de publieke sector is iets van alle tijden. Wel is het zo dat prestatiemeti ng doorheen de tijd in steeds sterkere mate alle sectoren van de overheid infiltreerde. Deze studie streeft naar een beter begrip van prestatiemeting in de publieke sector. De literatuurstudie toonde aan da t prestatiemeting en prestatiemanagement vaak op een ondoorzichtige wijze worden geoperationaliseerd, en vaak normatief worden ingevuld. Deze studie maak te een duidelijk onderscheid tussen vraag en aanbod van prestatie-informatie. M et dit onderscheid als uitgangspunt, werden vier onderzoeksvragen onderzocht. D e methodologie was een combinatie van survey, interviews en documentenanal yse. 1. Om welke redenen en onder welke condities zullen organisaties overgaan tot meten? We formuleerden zes hypothesen waarom organisaties meten. We maakten een onderscheid tussen de adoptie van prestatiemeting enerzijds en de implementatie van prestatiemeting anderz ijds. 2. Komen administratief aanbod en politieke vraag overeen, en is er een verschil tussen beleidssectoren? Aan de hand van parlementa ire vragen gingen we na wat de kwantiteit en de kwaliteit van de match tusse n vraag en aanbod was. We vonden dat metingen in meer dan de helft van de vragen terugkwam. Er waren significante verschillen tussen sectoren op het vlak van het aantal en de focus van de indicatoren. 3. Hoe kan het gebruik van prestatie-informatie het design van een meetsysteem bepalen? We maken een onderscheid tussen drie catego rieën van gebruik – onderzoek en leren, intern management en accountability. D eze gebruikswijze beperken in toenemende mate de vrijheidsgraden van organis atie. Dit heeft repercussies voor alle stappen in het productieproces. 4. Wat zijn de effecten van prestatiemeting op organisaties? Onderzoekers hebben reeds heel wat effecten geïdentificeerd. Wat vaak on tbrak was een empirische toetsing van deze effecten. In deze studie maakten we een onderscheid tussen de meeteffecten en gedragseffecten. We maakten een inschatting van de kans op verschillende gedragseffecten en verklaarden de effecten door middel van het gebruik van prestatie-informatie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Wouter Van Dooren DOC.pdf Published 1404KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.