ITEM METADATA RECORD
Title: Effects of Feed Supplements, Pen Enrichment and Driving Style on Pigs' Coping with Transport and Pork Quality
Other Titles: De invloed van voedersupplementen, hokverrijking en rijstijl op het aanpassingsvermogen van varkens tijdens transport en op vleeskwaliteit
Authors: Peeters, Ester; M9514639
Issue Date: 17-Jan-2006
Abstract: De invloed van voedersupplementen, hokverrijking en rijstijl op het a anpassingsvermogen van varkens tijdens transport en op vleeskwaliteit Transport naar het slachthuis veroorzaakt stress bij vleesvarkens, wat k an leiden tot economische verliezen en een verlaagd welzijn. Het doel va n deze studie is de sterfte, huidbeschadigingen, en een vermindering van de vleeskwaliteit te beperken en het welzijn van de dieren te verhogen. Meer concreet gaat deze studie het effect van toediening van voedingssu pplementen, het effect van tijdelijk toedienen van stro tijdens de huisv esting en het effect van de rijstijl van de chauffeur na op stress en/of vleeskwaliteit. Varkens werden gesupplementeerd via voeder of drinkwater gedurende een b eperkte periode met magnesium (Mg acetaat), tryptofaan (L-Trp), vitamine C (L-ascorbinezuur), vitamine E (D,L-a-tocoferolacetaat) of een kruiden mengsel (met Valeriana officinalis L. en Passiflora incarnata L. als act ieve componenten). In een eerste reeks experimenten werd de invloed hier van nagegaan op de hartslag(variabiliteit), het gedrag, stresshormonen e n energiemetabolieten van biggen die een transportsimulatie ondergingen. Vervolgens werden deze supplementen getest in veldcondities en werd de invloed ervan onderzocht op vleeskwaliteit, huidbeschadigingen, cortisol en energiemetabolieten in het plasma. Alle supplementen oefenden een ef fect uit op de hartslag en/of hartslagvariabiliteit, waarbij vitamine C en E de parasympathische werking van het autonome zenuwstelsel stimuleer den en Mg de sympathische werking blokkeerde. Biggen gesupplementeerd me t Mg waren het rustigst tijdens de transportsimulatie, wat zich uitte in minder carrébeschadigingen bij de vleesvarkens. De effecten van de supp lementen op de stresshormonen in urine, speeksel of plasma en energiemet abolieten in het plasma waren beperkt. De kleur van de carré van de vark ens gesupplementeerd met vitamine E en C was minder bleek en roder, doch dit was eerder te wijten aan de antioxidatieve eigenschappen van deze n utriënten dan aan een vermindering van de stressreacties bij de varkens. Uit deze studies kan men besluiten dat de toediening van vitamine E kan worden aangeraden gezien de meest effectieve actie in het reduceren van de stressrespons en een verbetering van de vleeskleur. Ook magnesium is een waardig alternatief wegens de rustgevende eigenschappen en bijgevol g de daling aan huidbeschadigingen. Een ander onderzoek werd uitgevoerd naar de invloed van een tijdelijke s trobedding (6, 4 of 2 weken voor de slachtdatum) op de groeiprestaties, gedrag, cortisolconcentraties, energiemetabolieten en vleeskwaliteit van slachtvarkens. Strovoorziening gedurende de hele opfokperiode kan koste lijk en arbeidsintensief zijn, zodat een tijdelijke strobedding een goed alternatief kan zijn. Bij de varkens met minimum 4 weken strobedding we rd een verhoogde dagelijkse groei gemeten, maar geen veranderingen van v oederinname en -conversie, eindgewicht of rugspekdikte. Door het toedien en van stro werd het gedrag van de varkens op het stro gericht, waardoor een vermindering van manipulatie van hok en hokgenoten werd vastgesteld wat het welzijn van de dieren ten goede kan komen. Deze tijdelijke stro toediening had echter geen of verwaarloosbare invloeden op speekselcorti solconcentraties tijdens huisvesting, energiemetabolieten bij het slacht en, huidbeschadigingen en vleeskwaliteit. In een laatste studie werd nagegaan of een aanpassing van de rijstijl va n een chauffeur het stressniveau van getransporteerde varkens kan verlag en door het effect van de rijstijl van verschillende chauffeurs op de ac celeraties van een aanhangwagen en het gedrag, cortisolconcentraties en hartslagvariabiliteit bij vleesvarkens te onderzoeken. Hiertoe vervoerde n drie verschillende chauffeurs varkens met een normale, een rustige en wilde (t.o.v. de normale stijl) rijstijl. Eerder de rijstijl van de chau ffeur dan de chauffeur zelf beïnvloedde de gemeten variabelen. De rijsti jl had voornamelijk effect op de longitudinale en laterale acceleraties, waarbij de laterale acceleraties een belangrijke stressor vormden gezie n hun effect op de hartslagvariabiliteit. Ook resulteerde een lagere glo bale acceleratie in een hoger aantal liggende dieren. De cortisolconcent ratie van de dieren werd beïnvloed door de duur van het transport, en ni et door de acceleraties van de aanhangwagen. Hieruit volgt dat het zinvo l is dat een chauffeur zijn rijstijl aanpast om het stressniveau van get ransporeerde varkens te verlagen door de acceleraties die worden veroorz aakt door het schakelen, nemen van bochten, afremmen, optrekken, enz. te beperken. Een opleiding voor transporteurs van slachtvarkens lijkt hier bij zinvol.
Table of Contents: SAMENVATTING
SUMMARY
LIST OF ABBREVIATIONS
CHAPTER 1: GENERAL INTRODUCTION
STRESS
General Stress Definitions
Stress Physiology
Stress Measurements
MEAT QUALITY
Conversion of Muscle to Meat
Measurements of Pigs’ Meat Quality
SUPPLEMENTS INFLUENCING STRESS AND/OR MEAT QUALITY
Magnesium
Tryptophan
Vitamin E
Vitamin C
Herbs
PEN ENRICHMENT
Performance
Behavior
Cortisol
Carcass Characteristics
Meat Quality
DRIVER AND ACCELERATIONS
OUTLINE AND AIM OF THE THESIS
CHAPTER 2: EFFECT OF SUPPLEMENTAL TRYPTOPHAN, VITAMIN E AND A HERBAL PRODUCT ON RESPONSES BY PIGS TO VIBRATION
INTRODUCTION
MATERIALS AND METHODS
Animals and Housing
Supplementation
Preparation of the Animals
Transport Simulation
Behavioral Measurements
Saliva Sampling
Blood Sampling
Statistical Analysis
RESULTS
DISCUSSION
Tryptophan
Vitamin E
Herbs
CONCLUSIONS
CHAPTER 3: COMPARISON OF THE EFFECTS OF SUPPLEMENTAL MAGNESIUM, TRYPTOPHAN, VITAMIN C, AND VITAMIN E ON STRESS RESPONSES BY PIGS TO VIBRATION
INTRODUCTION
MATERIALS AND METHODS
Animals and Housing
Treatments
Preparation of the Animals
Transport Simulation
Behavioral Measurements
Saliva Sampling and Analysis
Blood Sampling and Analysis
Urine Collection and Analysis
Statistical Analyses
RESULTS
Feed and Water Intake
Concentration of Supplements in Plasma
Heart Rate Variables
Behavior
Cortisol
Catecholamines
Energy Metabolites
DISCUSSION
Magnesium
Tryptophan
Vitamin E
Vitamin C
Positive control
CONCLUSIONS
CHAPTER 4: INFLUENCE OF SUPPLEMENTAL MAGNESIUM, TRYPTOPHAN, VITAMIN C, VITAMIN E, AND HERBS ON STRESS RESPONSES AND PORK QUALITY
INTRODUCTION
MATERIALS AND METHODS
Animals
Treatments
Slaughter Procedures and Measurements
Statistical Analyses
RESULTS
DISCUSSION
Herbs
Magnesium
Tryptophan
Vitamin E
Vitamin C
CONCLUSIONS
CHAPTER 5: EFFECT OF TEMPORARY STRAW BEDDING ON PIGS’ BEHAVIOR, PERFORMANCE, CORTISOL AND MEAT QUALITY
INTRODUCTION
MATERIALS AND METHODS
Animals and Treatments
Housing and Management
Performance
Behavioral Observations
Saliva Sampling and Analysis
Slaughter Procedure and Measurements
Statistical Analyses
RESULTS
Pigs’ Performance
Behavior
Salivary and Plasma Cortisol and Plasma Energy Metabolites
Carcass Characteristics
Skin Lesions
Meat quality
DISCUSSION
CONCLUSIONS

CHAPTER 6: EFFECT OF DRIVER AND DRIVING STYLE ON PIGS’ STRESS RESPONSES DURING A SHORT JOURNEY BY TRAILER
INTRODUCTION
MATERIALS AND METHODS
Animals and Transport
Treatments
Measurements
Statistical Analysis
RESULTS
Accelerations
Salivary Cortisol Concentration
Behavior
Heart Rate Variability
DISCUSSION
CONCLUSIONS
GENERAL DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Feed Supplements
Pen Enrichment
Driver and Driving Style
CITED REFERENCES
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Division of Livestock-Nutrition-Quality (-)
Centre for Animal Husbandry

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Thesis.pdf Published 1895KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.