ITEM METADATA RECORD
Title: Toward a public administration theory of public service motivation
Other Titles: Naar een bestuurskundige theorie over 'public service motivation'
Authors: Vandenabeele, Wouter
Issue Date: 19-May-2008
Abstract: Het onderzoek gaat op zoek naar de oorsprong engevolgen van wat in de bestuurskundige literatuur ‘public service motivation’wordt genoemd. Dit concept verwijst naar de motivatie van personen om zich inte zetten voor het algemeen belang en op die manier in te gaan tegen huneigenbelang. Dit type van motivatie functioneert er als arbeidsmotivatie naastander, meer klassieke motivatoren, zoals loon en werkzekerheid, en oefent eenpositieve invloed uit op jobtevredenheid, prestaties, band met de werkgever enhet ethisch gedrag.Terwijl er een overvloed aan bewijzen is dateen dergelijk fenomeen zowel binnen als buiten de overheid een realiteit is, iser tot op heden weinig tot geen werk gemaakt van het testen van een algemene theoriedie zowel de oorzaken and de gevolgen van ‘public service motivation’beschrijft en verklaart. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de specifiekeinhoud van het begrip, afhankelijk van de context of regio, wel eens durft teverschillen. Zo heeft men in de Verenigde Staten een andere visie op ‘publicservice motivation’ dan in Europa en zijn er ook binnen de Europese landen ookverschillende opvattingen over wat ‘public service motivation’ precies inhoudt.In dit onderzoek werd het vraagstuk naar het hoe en het waarom van ‘publicservice motivation’ dan ook opgesplitst in drie deelvragen.Een eerste vraag was wat de precieze inhoud van‘public service motivation’ is in een Belgisch/Vlaamse context. Op basis eenliteratuuronderzoek, een focusgroeponderzoek bij Vlaamse ambtenaren en eenenquëte bij Vlaamse ambtenaren komt men tot de vaststelling dat ‘public servicemotivation’ bestaat uit vijf dimensies of waardecomponenten waarop de motivatiegefundeerd is. Een eerste dimensie is de betrokkenheid bij politiek en beleiden de interesse hiervoor. Een tweede dimensie is de aandacht voor het algemeenbelang, waarbij het belang van de maatschappelijke context onderkend wordt. Eenderde dimensie is medeleven, zowel op individuele personen als op maatschappelijkegroepen gericht. Een vierde dimensie is zelfopoffering, waarbij men zijneigenbelang aan de kant schuift om belangen van anderen te verdedigen. Eenvijfde dimensie draait rond bestuurswaarden die eigen zijn aan een democratie,zoals gelijke behandeling en klantgerichtheid. Waar de vier eerste dimensiesovereenkomen met de dimensies uit eerder onderzoek, is deze laatste dimensieeen vernieuwing ten opzichte van eerder uitgevoerd onderzoek.De tweede vraag die gesteld werd in ditonderzoek is waar de oorsprong van dit fenomeen ligt. Uit het onderzoek leidenwe af dat ‘public service motivation’ bij ambtenaren voor een deel samenhangtmet de organisatie waarbinnen men tewerkgesteld is. Ambtenaren nemen dewaarden, de vijf waarden waarop ‘public service motivation’ geënt is, deelsover van de organisatie waarbinnen men werkt. De directe leidinggevende en deonmiddellijke collega’s spelen hierin een belangrijke rol. Deze internaliseringvan waarden is bovendien voor een stuk afhankelijk van de mate waarin dezeorganisatie inspeelt op hun persoonlijk psychologische noden : nood aanautonomie, nood aan verbondenheid met anderen, nood aan een gevoel vancompetentie en nood aan zekerheid. Hoe meer een organisatie hierop inspeelt,des te groter is de kans dat deze waarden leiden tot effectieve motivatie. Dewaarden worden dan onderdeel van de identiteit van het individu en zullen danals leidraad fungeren tijdens het gedrag.De derde vraag die met dit onderzoek beantwoordmoest worden, was de vraag naar gevolgen van ‘public service motivation’. Indit onderzoek werd gedrag geoperationaliseerd als prestatie in de job. Uit hetonderzoek blijkt dat binnen de Vlaamse overheid niet alle dimensies van PSM eenpositieve relatie hebben met prestatie. Medeleven heeft geen effect in eenVlaamse overheidscontext, terwijl een hoge interesse voor politiek, aandachtvoor het algemeen belang, zelf-opoffering en democratische bestuurswaarden weleen positief effect sorteren op prestatie. Interessant is bovendien dat voor dedimensie medeleven er wel een effect is wanneer men kijkt naar de interactiemet de omgeving. Indien er een ‘fit’ is tussen de omgeving en de identiteit,m.a.w. indien de omgeving toelaat dat dergelijk ‘medelevend’ gedrag zichmanifesteert, zal deze dimensie wel effect hebben. Aangezien dit effect echterbeperkt is tot één dimensie, moet deze laatste vaststelling met de nodigeomzichtigheid benaderd worden.Het onderzoek toont niet dus niet alleen aandat ‘public service motivation’ een realiteit is binnen de Vlaamse overheid,maar zette ook de eerste stappen naar een verklaring van dit fenomeen in eenbredere context. Daarnaast worden, ter conclusie, een aantal aanknopingspuntenom ‘public service motivation’ in de praktijk aan te wenden aangereikt enworden er een aantal pistes voor verder onderzoek vooropgesteld. Dezedissertatie is immers evenzeer een eindpunt van een onderzoek als een begin vanverder onderzoek.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Doctoraat Vandenabeele 2008.pdf Published 1828KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.