ITEM METADATA RECORD
Title: Intergovernmental Relations in Multi-Level Arrangements: Collaborative Public Management in Flanders.
Other Titles: Interbestuurlijke relaties in multi-level netwerken: een netwerkbenadering van samenwerking tussen overheden in Vlaanderen
Authors: Voets, Joris
Issue Date: 30-Jun-2008
Abstract: Hoe de relatiestussen Vlaamse, provinciale en lokale overheden onderling en met privateactoren in beleidsnetwerken vorm krijgen, is onderbelicht. De hoofdvraag vandeze studie luidt daarom hoe interbestuurlijke relaties functioneren in dergelijkenetwerken. De hoofdvraag brengt twee deelvragen met zich mee: wat is demeerwaarde van een netwerkbril om deze relaties te bestuderen en welkeinzichten levert een dergelijke bril op over de interbestuurlijke relaties?Totnogtoe werdeninterbestuurlijke verhoudingen immers vooral vanuit een eerder formalistischeen statische invalshoek bestudeerd, zoals bevoegdheidsverdelingen, financiëleen toezichtsrelaties. Vanuit deze vaststelling en op basis van eenliteratuurstudie ontwikkelt deze studie een nieuw kader om interbestuurlijkerelaties in een netwerkcontext te bestuderen. Er wordt een netwerkbenaderinggeïntroduceerd bestaande uit vijf componenten (macht, afhankelijkheid van hulpbronnen,multi-actor, beleidsproces en management) die op hun beurt uit een aantalfacetten opgebouwd zijn. Deze benadering wordt getoetst en verder ontwikkeldaan de hand van een kwalitatieve onderzoeksaanpak, meer bepaald via case studyonderzoek.De wisselwerkingtussen de uitwerking van de netwerkbenadering en de diepgaande analyse van tweepraktijken - het Project Gentse Kanaalzone en het Parkbos Gent – resulteertzowel in een conceptuele als een empirische bijdrage.De studie toontenerzijds aan dat de netwerkbenadering nuttig is om interbestuurlijkeverhoudingen op een meer dynamische en procesgerichte manier te ontleden. Denetwerkbenadering laat onder meer toe om inzicht te krijgen in de manier waaropverschillende hulpbronnen afhankelijkheden en ook machtsrelaties tussen actorenvorm geven en hoe deze evolueren tijdens het beleidsproces. Het kader maakt hetook mogelijk om te begrijpen hoe verschillende actoren coalities vormendoorheen het traject en welke machtskanalen ze daarvoor gebruiken. Daarnaastomvat de benadering een aantal actorkenmerken die daarbij een rol kunnen spelenen een manier om te begrijpen hoe dit samenspel van factoren actief gemanagedwordt.Anderzijds levertde studie een rijk beeld op van de interbestuurlijke praxis in de onderzochtecases. De empirische analyse legt op een gedetailleerde wijze bloot hoe eenaantal typische Vlaamse kenmerken zoals het belang van directe toegang totuiteindelijke beslissers (vaak op kabinetsniveau) en politiek localismedoorwerken in interbestuurlijke verhoudingen, waarbij in het bijzonderpartijpolitieke kanalen relevant zijn. De studie vult deze typisch Vlaamsekenmerken aan met nieuwe inzichten. Ambtenaren op verschillende niveaus blijkensoms, net zoals politici, een lokale reflex te hebben in hun handelen. Deinterbestuurlijke verhoudingen worden actief gemanaged door politici enambtenaren en ze spelen daarbij verschillende rollen. Politici (vooral deze ophet lokale niveau) blijken heel actief in dergelijke netwerken, terwijl sommigeambtenaren eveneens een ‘politieke’ rol opnemen. Verder blijkt uit de studiedat om interbestuurlijke verhoudingen in netwerken goed te begrijpen, eenkoppeling naar de intrabestuurlijke relaties noodzakelijk is (in het bijzonderde relatie tussen actoren van de Vlaamse overheid onderling).Hoewel de studieniet opgezet is om algemene uitspraken over de interbestuurlijke relaties inVlaanderen te formuleren, biedt ze voor het eerst een beeld van de aard enwijze waarop besluitvorming doorheen interbestuurlijke relaties in enkelebelangrijke praktijken vorm krijgt.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
DOC_VOETS_IntegratedChapters_Final_30062008_AfterEdit.pdf Published 2708KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.