ITEM METADATA RECORD
Title: Leeftijdsafhankelijke versus letselgeïnduceerde differentiële eiwitexpressie in de neocortex van de muis: overeenkomsten en verschillen.
Other Titles: Age-dependent versus lesion-induced differential protein expression in mouse neocortex: similarities and differences.
Authors: Van de Plas, Babs
Issue Date: 9-Jun-2008
Abstract: Zoogdieren worden geboren met anatomisch en fysiologisch immature hersenen. Gedurende hun ontwikkeling worden neuronale connecties eerst verfijnd door spontane activiteit, gevolgd door een periode van extreme plasticiteit waarin de hersenen zeer gevoelig zijn aan sensorische stimuli. Deze 2 periodes dragen samen bij tot de opbouw van het volwassen hersennetwerk, waarin een zekere vorm van sluimerende plasticiteit aanwezig blijft. Veel intrinsieke en extrinsieke factoren kunnen echter de normale hersenontwikkeling beïnvloeden en verstoren. Om reorganisatie van de hersenen als reactie op externe invloeden of na letsel beter te begrijpen, is inzicht in de opbouw ervan essentieel. Het bestuderen van ontwikkelings- en letselgeïnduceerde plasticiteit in zoogdierhersenen fascineert neurowetenschappers al lange tijd. De cellulaire en moleculaire mechanismen die de basis vormen voor plasticiteit zijn echter tot op heden nog onvoldoende begrepen. Dit onderzoek stelt zich dan ook tot doel de differentiële eiwitexpressie tijdens leeftijdsafhankelijke en letselgeïnduceerde plasticiteit te bestuderen in de voorhersenen van de muis door middel van een conventionele proteomics aanpak: twee-dimensionale differentiële gel elektroforese (2-D DIGE) en massaspectrometrie. Via de opheldering en het vergelijken van de biologische processen waarin deze eiwitten betrokken zijn, trachten we niet alleen meer inzicht te verwerven in deze plasticiteitsgerelateerde mechanismen, we proberen bovendien vast te stellen of ze al dan niet gebaseerd zijn op andere mechanismen. Een grootschalige screening van de proteoomkaarten van voorhersenen van 10 dagen oude, 30 dagen oude en volwassen muizen, met behulp van 2-D DIGE en massaspectrometrie levert 251 geïdentificeerde eiwitten op die differentieel tot expressie komen in 214 gel spots. Deze werkwijze resulteert in het identificeren van eiwitten die een kritieke rol spelen in de ontwikkeling van de grote hersenen. Om de validiteit van deze eiwitten als potentiële mediatoren van normale hersenontwikkeling vast te stellen, hebben we de expressieniveau’s van 3 eiwitten -namelijk dynamine I, fascine en neuron-specifiek enolase - bevestigd en aangevuld met extra leeftijden via Western blot analyse. Het sorteren van de proteïnes met een differentiële expressie, gebaseerd op de postnatale leeftijd, resulteert in 8 duidelijk te onderscheiden eiwitexpressiepatronen. Gebaseerd op deze expressiepatronen hebben we “heat maps” opgesteld die de overeenkomstige biologische processen hiermee verbinden. Deze processen omvatten de cellulaire ontwikkeling, migratie en differentiatie, apoptose, axonvorming en neurotransmissiecascades. Sommige biologische functies zoals neuronontwikkeling, neuronale differentiatie en proteolyse blijken niet ervaringsafhankelijk te zijn en worden gecorreleerd met een specifiek expressiepatroon. Deze bevindingen bevestigen de validiteit van de 2-D DIGE methode om moleculaire determinanten van hersenontwikkeling te identificeren. Bovendien toont deze studie het bestaan aan van een “kritische periode” op proteoomniveau. Deze bevindingen geven ook een overzicht van de moleculaire mechanismen die leeftijdsgerelateerde hersenveranderingen onder normale fysiologische omstandigheden regelen. De nieuwe eiwitten die we in deze context aantonen, breiden de gekende moleculaire cascades die geassocieerd zijn met hersenontwikkelingsplasticiteit uit en openen perspectieven voor verder onderzoek. De vergelijking van de proteoomkaarten van het monoculaire segment van de visuele cortex van de volwassen muis 1, 3 en 7 weken na monoculaire enucleatie met die van controlemuizen, resulteert in de massaspectrometrische identificatie van 58 proteïnes die een differentieel expressiepatroon vertonen. Gebaseerd op hun dynamisch expressiepatroon worden deze eiwitten onderverdeeld in 9 groepen. “Ingenuity pathway analyse” brengt significante veranderingen aan het licht in functionele klassen zoals celgerelateerde processen, energieproductie, moleculair transport, centrale zenuwstelselontwikkeling, post-translationele modificatie, eiwitsynthese en weefsel- en visueel systeem-ontwikkeling. Deze klassen worden beïnvloed door verschillende targets in onze lijst van 41 unieke eiwitten. We creëerden een multidimensionaal interactienetwerk van 14 eiwitten die betrokken zijn bij celgerelateerde processen en bij de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. Vijf van deze eiwitten worden direct of indirect gelinkt met cycline-afhankelijk proteine kinase 5 (CDK5). Bovendien kunnen 4 eiwitten, namelijk synapsine 2, glyceraldehyde-3-fosfaat dehydrogenase, transketolase en 26S protease regulatory subunit 7 beschouwd worden als potentiële biomerkers zijn van de monoculair gedepriveerde of controle visuele cortex. Ondanks het feit dat neuronale cellen en hun connecties in volwassen hersenen stugger en beter vastgeankerd zijn dan in jonge hersenen, toont deze studie dus aan dat sensorische deprivatie op lange termijn wel degelijk veranderingen veroorzaakt in de visuele cortex van de volwassen muis en dat niet neurodegeneratie, maar wel neuroregeneratie hier actief is. Bewijs hiervoor wordt eveneens gevonden in de aanwezigheid van proteïnes die betrokken zijn bij een verhoging van de metabole energie en synaptische transmissie, bij neurotransmitteractivering, bij de uitgroei van neurieten, en bij herstel en regeneratie van volwassen neuronen als antwoord op de deprivatie veroorzaakt door monoculaire enucleatie. In het laatste hoofdstuk beschrijven we het gebruik van Tandem Mass Tags (TMTs) als kwantitatieve aanpak om de eiwitstalen van P10, P30 en volwassen muizenvoorhersenen te heranalyseren. Alhoewel deze techniek oorspronkelijk ontwikkeld werd voor lichaamsvloeistoffen, wordt haar toepasbaarheid in neurologisch weefsel hier bewezen. Een vergelijking van de preliminaire TMT resultaten met de resultaten bekomen via onze DIGE aanpak toont een hoge complementariteit aan tussen deze 2 technieken. Een andere sterke eigenschap van deze techniek bij neurologisch onderzoek is de mogelijkheid die zij biedt om andere eiwitklassen te onderzoeken die een belangrijke rol vervullen in het centrale zenuwstelsel, maar die niet gedetecteerd worden of ondervertegenwoordigd zijn via in-gel analyses. Tot slot demonstreert deze studie de kracht van de combinatie van 2-D DIGE en massaspectrometrie proteomics aanpak én de TMT aanpak in neurowetenschappen. Hierdoor slaagden we erin een beter inzicht te verwerven in tijds- en manipulatiespecifieke moleculaire expressieveranderingen die betrokken zijn bij corticale plasticiteit tijdens de ontwikkeling en bij volwassenen in de grote hersenen en het monoculair segment van de visuele cortex van de muis. Bovendien hebben we ook aangetoond dat de hersenen van de volwassen muis de mogelijkheid bezitten om te herstellen na letsel en dat herverbindingen binnen de adulte hersenen na deprivatie waarschijnlijk gebaseerd zijn op dezelfde plasticiteitsgerelateerde mechanismen als de zich ontwikkelende hersenen, zij het in beperkte mate en met minder dramatische veranderingen. De gegenereerde lijsten met geïdentificeerde eiwitten stellen een grote hoeveelheid data ter beschikking en bieden een goed uitgangspunt voor toekomstige onderzoekers om potentiële kandidaten voor hersenplasticiteit in zijn verschillende vormen op te helderen en te valideren. Deze studie kan eveneens bijdragen tot de doorbraak naar levenslang leren door de kritische periode te heropenen in volwassen hersenen. Geavanceerde bioinformatica-instrumenten die functionele proteomics analyse met zeer beperkte redundantie mogelijk maken, zullen hiertoe noodzakelijk zijn.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Animal Physiology and Neurobiology Section - miscellaneous
Research Group Neuroplasticity and Neuroproteomics (-)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Thesis_BVdP.pdf Published 4107KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.