ITEM METADATA RECORD
Title: Efficient Countermeasures for Software Vulnerabilities due to Memory Management Errors (Efficiënte tegenmaatregelen voor softwarekwetsbaarheden veroorzaakt door geheugenbeheerfouten)
Other Titles: Efficient Countermeasures for Software Vulnerabilities due to Memory Management Errors
Authors: Younan, Yves
Issue Date: 8-May-2008
Abstract: Ondanks vele jaren van onderzoek en grote investeringen door bedrijven, is de ontwikkeling van veilige software nog steeds een groot probleem. Dit blijkt uit de gestage toename van de kwetsbaarheden die jaarlijks zijn gemeld. Snelle verspreidende wormen zoals de worm Code Red, die naar schatting een wereldwijd economisch verlies van $2,62 miljard heeft veroorzaakt, zullen vaak fouten in programma's uitbuiten om zich snel te verspreiden.Kwetsbaarheden die kunnen uitgebuit worden door aanvallers voor het uitvoeren van code injectie aanvallen zijn een belangrijke vorm van implementatiefouten. De worm Code Red buit een bufferoverloop uit om willekeurige code te kunnen uitvoeren op de kwetsbare machine, waardoor hij zichzelf kan verspreiden door zich te kopiëren naar machines die hij besmet. Het wijdverspreide gebruik van C-achtige talen waar dergelijke kwetsbaarheden een belangrijk probleem zijn heeft het probleem verergerd. In dit proefschrift onderzoeken we een aantal kwetsbaarheden in C-achtige talen, die door aanvallers kunnen worden uitgebuit voor het uitvoeren van code injectie aanvallen en bespreken we tegenmaatregelen die bescherming bieden tegen dit soort aanvallen. Dit proefschrift bestaat uit drie belangrijke onderdelen: het begint met de presentatie van een uitgebreide inventarisatie van de huidig bekende kwetsbaarheden en tegenmaatregelen, dit wordt gevolgd door een discussie van twee nieuwe tegenmaatregelen die gericht zijn op een betere bescherming tegen aanvallen op verschillende kwetsbaarheden terwijl die slechts een te verwaarlozen invloed hebben op performantie.De inventarisatie biedt een uitgebreid en gestructureerd overzicht vankwetsbaarheden en tegenmaatregelen voor code injectie in C-achtige talen.Diverse tegenmaatregelen maken verschillende afwegingen in termenvan performantie, effectiviteit, geheugenverbruik, compatibiliteit, enz.Dit maakt het moeilijk te beoordelen en vergelijken van de geschiktheid van de voorgesteldetegenmaatregelen in een gegeven context. Deze inventaristatie is eenclassificatie en evaluatie kader, op basis waarvan de voordelen ennadelen van tegenmaatregelen kunnen worden beoordeeld. Op basis van de opmerkingen en de conclusies die werden getrokken uit de inventarisatie, zijn twee tegenmaatregelen ontworpen, geïmplementeerd en geëvalueerd.De eerste tegenmaatregel die we beschrijven is een efficiënte tegenmaatregel tegen stapelvermorzelingsaanvallen. Onze tegenmaatregel maakt geen gebruik van geheime waarden(zoals kanaries) en beschermt tegen aanvallen waartegen gelijkaardige tegenmaatregelen niet beschermen.Onze techniek splitst de standaard stapel in meerdere stapels.De verdeling van de soorten gegevens aan één van destacks is gebaseerd op de kans dat een specifiek data-element ofweleen doelwit ofwel een bron van aanvallen is. We hebben deze tegenmaatregel ge\"implementeerd in een C-compiler voor Linux. De evaluatie toont aan dat de impact op performantie door het gebruik van onze tegenmaatregel verwaarloosbaar is.De tweede tegenmaatregel beschermt tegen aanvallen op hoop-gebaseerde bufferoverlopen en zwevende wijzers.Het wijzigen van de beheersinformatie die gebruikt wordt door de dynamische geheugenbeheerder is vaak een bron van een aanval op deze kwetsbaarheden.Alle bestaande tegenmaatregelen met lage impact op performantie maken gebruik van magische waarden, kanaries of andere probabilistische waarden die geheim moeten blijven. In het geval van magische waarden wordt een geheime waarde geplaatst vóór een cruciale geheugenlocatie en door toezicht te houden of de waarde is veranderd, kunnen overlopen opgespoord worden. Als aanvallers willekeurige geheugenlocaties kunnen lezen, dan kunnen ze deze tegenmaatregel omzeilen.Deze tegenmaatregel presenteert een aanpak die, wanneer toegepast op een memory allocator,zal beschermen tegen deze aanvalsvector zonder toevlucht te nemen tot magie.We hebben deze aanpak geïmplementeerd door het wijzigen van eenbestaande algemeen gebruikte geheugebeheerder. Uit testen blijkt dat deze tegenmaatregel een te verwaarlozen, soms zelfs positieve, invloed op performantie heeft.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Informatics Section

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Cover.pdf Published 48KbAdobe PDFView/Open Request a copy
Thesis.pdf Published 1010KbAdobe PDFView/Open Request a copy
Samenvatting.pdf Published 203KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.