ITEM METADATA RECORD
Title: The Chinese Restaurant People in Belgium - Their Work, Family life and Social Identity.
Authors: Liu Huang, Li-chuan; S0048965
Issue Date: 28-Jan-2008
Abstract: Deze studie stelt zich tot doel meer inzicht te verwerven in de wijze waarop Chinese immigranten zich vestigen in het gastland waar zij verblijven. Bij het begin van de literatuurbespreking wordt een overzicht gegeven van de culturele componenten die in dit localisatieproces een rol spelen, en dit vanuit het standpunt dat de bestudeerde subjecten te beschouwen zijn als culturele en relationele personen in plaats van gedepersonaliseerde en a-historische individuen.De onderzoekstechnieken bestaan uit participerende observatie, kwalitatief interview en de socio-biografische benadering (BNIM : biografisch-narratief-interpretatieve methode). Zij zijn erop gericht een omvattend beeld te bekomen van de leefwereld van betrokkenen volgens hun eigen wijze van structurering ervan. Ook als analysemethode wordt de BNIM gebruikt, om op het spoor te komen van de belangrijkste thema’s die in het gegevensbestand besloten liggen en van de types van aanpassingsgedrag die tot uiting komen in het migratieproces. Over de BNIM-analyse wordt meer informatie geboden in hoofdstuk 3 van Deel I, terwijl een voorbeeld van hypothese-constructie als Appendix is toegevoegd.De resultaten worden op drie manieren voorgesteld. Vooreerst worden aan de hand van 14 uitgekozen gevallen de gevarieerde (landelijke) oorsprong en de multiculturele achtergrond van de Chinese immigranten behandeld. Een pluspunt van deze voorstelling is dat zij de lezer helpt om zich met de culturele wereld van de respondenten vertrouwd te maken: Chinezen zijn immers als etnische minderheid minder bekend in het land van vestiging. De 14 voorgestelde gevallen worden benaderd via de reconstructie van individuele levensverhalen en daarbij aansluitende opinies van betrokkenen, om langs die kant een licht te werpen op de dynamische relaties tussen het subject in kwestie en de ermee samenhangende sociale context.De tweede manier om de onderzoeksgegevens voor te stellen verloopt volgens een thematische analyse. Hierbij wordt niet enkel beroep gedaan op de 14 uitgekozen gevallen maar ook op andere beschikbare data. De leefwereld van de respondenten wordt behandeld volgens de dimensies van beroep, gezin/familie en (bredere) sociale relaties, zowel naar gemeenschappelijke als naar specifieke kenmerken. Wat de beroepswereld van de informanten betreft zijn typische aandachtspunten: hun houding tegenover de economische bedrijvigheid waarvoor ze gekozen hebben, hun houding tegenover gender-kwesties, hun strategieën bij het runnen van het restaurant en de principes van het Chinese ondernemerschap. Wat de familiale dimensie betreft wordt ingegaan op thema’s zoals de zich wijzigende ouder – kind relaties, met een speciale aandacht voor de eerder precaire vader-dochter relatie, en de zowel conventionele als a-typische echtelijke relaties. Naar het beleid toe lijkt enige zorg nodig voor de kwetsbaarheid en het isolement die kunnen veroorzaakt worden door een dysfunctioneel gezinsverband waar de leden het moeilijk hebben hun relatie te herstellen in het kader van een snel veranderende samenleving. Wat tenslotte de ruimere sociale relaties betreft komen vooral de percepties van de respondenten over zowel de ingroup als over de buitenwereld aan bod. Naar het beleid tot wordt een multiculturele Chinese aanpak gesuggereerd om de verstandhouding tussen en ten aanzien van de Chinese gemeenschappen te stimuleren.In een derde voorstellingswijze worden de gegevens uit de biografieën van de respondenten geduid en geïnterpreteerd volgens een aantal types van sociale gedraging. Zo komen wij tot drie manieren waarop de informanten zich doorheen hun levenslang vestigingsproces als migranten gedragen.Volgens het eerste type, de ‘ingroup assimilatie’, realiseren de informanten hun actueel levensproject door een hechtere verbinding met de uit het verleden overgeërfde cultuur. In navolging van de levensgeschiedenissen van hun voor- en naastbestaanden, blijken de betrokken informanten in staat om voorrang te geven aan een levensdoel als familiecontinuïteit en het mogelijk maken van mobiliteit voor de jongere generatie door hen een geschikte positie in de maatschappij van het gastland te bezorgen.Het tweede type, dat van ‘versterkte individualiteit’, staat voor een tegengestelde strategische kijk op localisatie. Degenen die tot dit type kunnen gerekend worden tonen minder belangstelling voor het behoud van historische ervaringen op grond van familiewaarden, maar streven er in de eerste plaats naar een succesvolle zaak uit te bouwen. Met het oog daarop proberen zij lokale kennis en hulpmiddelen te verwerven om economisch geïntegreerd en gevestigd te geraken. De categorie die behoort tot het derde type, nl. dat van het ‘veelzijdig engagement’, streeft een betere toekomst na door het combineren van trouw aan het culturele verleden met voldoende aandacht voor de hulpbronnen die het heden biedt. Om zijn doel te bereiken steunt dit type niet enkel op individuele talenten en bekwaamheid maar ook om de capaciteiten van de groep.Al deze types vertonen hun typische strategieën in het zoeken naar een antwoord op de omgevingsveranderingen en de daardoor uitgelokte spanningen. Met de daarover verzamelde informatie kan een eventueel meer aangepast en verantwoordelijk migratie- en localisatiebeleid zijn voordeel doen.Naast de drie vermelde strategietypes zijn ook nog als deviant type de ‘gebroken biografieën’ te vermelden. Deze gebroken levensverhalen vertellen ons bij uitstek iets over de dysfunctionele aspecten die kunnen samengaan met het vestigings- of localisatieproces. Ook deze gegevens kunnen bijdragen tot een betere diagnose en beleidsaanpak op de diverse niveaus : individu, familie en groep.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:LUCINA
Centre for Sociological Research

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ALL[1].pdf Published 1305KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.