ITEM METADATA RECORD
Title: Normen in performance audits van rekenkamers. Een casestudie bij de Algemene Rekenkamer en het National Audit Office.
Authors: Put, Vital
Issue Date: 19-Dec-2005
Series Title: KUL. Nieuwe reeks van doctoraten in de sociale wetenschappen vol:94
Abstract: Bijna elk land heeft een rekenkamer. Traditioneel voeren rekenkamers voo ral financiële audits uit. Vooral sinds de jaren ’80 zijn er steeds meer rekenkamers die performance audits uitvoeren, waarin ze beoordelen of o verheidsdiensten effectief en efficiënt werken. Ook het Belgische Rekenh of voert, sinds 1998, regelmatig performance audits uit. Om te beoordelen zijn normen nodig: wanneer kan gesteld worden dat een o verheidsdienst ‘effectief en efficiënt’ werkt ? Het normeringsgedrag van rekenkamers werd tot nog toe amper onderzocht. In dit onderzoek werden de normen van twee rekenkamers, de Nederlandse Algemene Rekenkamer (ARK) en het Britse National Audit Office (NAO), beschreven en getypeerd. Ver der werd een model uitgewerkt om hun normeringsgedrag te verklaren. Het onderzoek steunt vooral op de analyse van auditrapporten en handleidinge n. Het onderzoek toont onder meer aan de ARK vooral ministers beoordeelt, t erwijl het NAO uitsluitend het gedrag van ambtenaren beoordeelt. Bij het ARK is de democratische verantwoording door ministers over hun beleid d é achterliggende hoofdnorm, bij het NAO is een klantgericht en efficiënt management de hoofdnorm. Beide rekenkamers normeren in sterke mate de ‘binnenkant’ van het overhe idsfunctioneren (managementpraktijken en – voor de ARK – beleidspraktijk en, de kernactiviteit van een organisatie – het primaire proces – blijft meestal buiten het blikveld of wordt enkel benaderd met procedurele nor men). Als ze naar de ‘buitenkant’ kijken, gaat de aandacht vooral naar d e prestaties van overheidsdiensten; de effectiviteit – reden van bestaan van een overheidsorganisatie - komt nauwelijks in beeld. Officiële bronnen van normen, afkomstig van de overheid zelf, genieten d e voorkeur bij beide rekenkamers (bijv. normen uit regelgeving, strategi sche plannen), veeleer dan bijv. normen gesteund op wetenschappelijke on derzoek. Beide rekenkamers gaan in hun rapporten weinig in op dilemma’s tussen normen, zowel tussen performantienormen onderling als tussen perf ormantienormen en andere normen zoals wettelijke normen. Een verarmd bee ld ontstaat ook bij het verklaren van gebrekkige performantie: beide rek enkamers hebben daarbij vooral aandacht voor verklarende factoren die bi nnen de invloed van de geauditeerde vallen – en die bijgevolg normeerbaa r zijn – en stellen dus geen volledige diagnose. Rekenkamers laten zich bij het formuleren van normen zowel leiden door d e relevantie en validiteit van de normen, als door wat verdedigbaar en h aalbaar is. Het normeringsgedrag van beide rekenkamers kon verklaard wod en door vier groepen van factoren: (1) het ‘politiek – administratief systeem’ waarbinnen zij functioneren (bijv. het wettelijk mandaat van het NAO belet dat zij ministers beoorde elt; de gehanteerde normering weerspiegelt ten dele hervormingen in publ iek management; de inherent vijandige houding ten opzichte van auditors leidt er toe dat enkel harde, verdedigbare normen worden gehanteerd – en dat zijn dikwijls ‘officiële’ normen,;…); (2) de ‘beschikbare kennis over normen’ (bijv. wetenschappelijke onzeker heid maakt research minder bruikbaar als bron van normering; INTOSAI – d e internationale koepelorganisatie van rekenkamers – speelt geen rol van betekenis als bron van normering;…); (3) ‘strategische keuzes’ van de rekenkamer op beide punten (bijv. zich al of niet conformeren aan de politieke agenda; strategieën op vlak van kennisverwerving; …); en (4) ‘inherente beperkingen en onbedoelde effecten’ (bijv. de keuze om au ditrapporten zo beknopt en leesbaar mogelijk te houden is leidt onbedoel d tot het weinig expliciteren van normen in deze rapporten).
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Performance Audit (Vital Put).pdf Published 1647KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.