ITEM METADATA RECORD
Title: Het geschreven statutair doel, de feitelijke activiteit en het handelaarschap van een vennootschap
Authors: Vananroye, Joeri
Issue Date: 2002
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:65 issue:29 pages:983-988
Abstract: Met het arrest van 4 oktober 2001 lanceert het Hof
van Cassatie de voorrang van de reeÈ le vennootschaps-
activiteit op het papieren vennootschapsdoel als aankno-
pingspunt voor de dwingende bepalingen van het handels-
recht. Deze evolutie kan door de bona fide-rechtspraktijk
enkel worden toegejuicht.
Deze uitspraak is het logische gevolg van de erosie van
twee basiskenmerken van het negentiende-eeuwse vennoot-
schapsrecht: 1) het radicaal verschillend juridisch kader voor
vennootschappen met een burgerlijk en die met een com-
mercieel doel (wettelijke specialiteit van de vorm), en 2) het
statutaire doel als onwrikbare grens aan de bekwaamheid
van vennootschappen (statutaire specialiteit van de ven-
nootschap). De eerste evolutie haalde de burgerlijke of
commercieÈ le aard uit de wettelijke specialiteit van de meeste
vennootschapsvormen, zodat een verandering van aard
denkbaar werd. De tweede evolutie maakt dit ook effectief
mogelijk door toe te laten het doel te wijzigen, ook als dit
een verandering van aard meebrengt. Dit is vooral relevant in personenvennootschappen, waarin een doel-
overschrijdende activiteit makkelijk het bewijs vormt van
een (impliciete) doelwijziging met instemming van alle ven-
noten. Dit is moeilijker aan te tonen in meer institutionele
vennootschappen, zoals de NV, BVBA en CVBA met vaak
een groot aantal vennoten en een wettelijk voorgeschreven
procedure voor doelwijziging. In deze vormen is een doel-
overschrijdende handelsactiviteit dan weer toerekenbaar aan
de vennootschap. Ook dit is een gevolg van het verdwijnen
van de aard uit de wettelijke specialiteit en het sterk ver-
minderde belang van de statutaire specialiteit.
Zowel een doelwijziging als een toerekening van doel-
overschrijdende handelingen kunnen een vennootschap met
een geschreven burgerlijk doel handelaar in de zin van art. 1
W.Kh. maken. De ironie van de geschiedenis wil dat een van
de meest recente vennootschapsvormen, de LV, nog het
meest de sporen van het negentiende-eeuwse recht blijft
dragen en nooit kan worden gekwalificeerd als een hande-
laar, ongeacht de feitelijke activiteit. De feitenrechter kon door de specifieke feiten van het
besproken geschil het faillissement van een vennootschap
met een burgerlijk geschreven statutair doel uitspreken met
toepassing van de regelen inzake simulatie. Dit mag niet uit
het oog doen verliezen dat simulatie van de oprichters geen
noodzakelijke voorwaarde vormt voor de toepassing van het
handelsrecht. Evenmin moet de oplossing van het Hof van
Cassatie worden beperkt tot de toepassing van wetten van
openbare orde of dwingend recht. De toerekening van
handelsdaden als gewoon of aanvullend beroep maakt de
vennootschap met een geschreven burgerlijk doel immers
volwaardig handelaar in de zin van art. 1 W.Kh., net zoals
de vennootschap met een geschreven handelsdoel onder-
worpen aan alle regelen van het bijzonder en afwijkend
handelsrecht.
Description: Onderzoekseenheid Economisch recht.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Jan Ronse Institute for Company and Financial Law

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Het geschreven statutair doel, de feitelijke activiteit en het handelaarschap van een vennoootschap (RW 2001-02).pdf Published 97KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.