ITEM METADATA RECORD
Title: De dienst voor geneeskundige controle van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering: controle op de realiteit, conformiteit en overconsumptie bij artsen in de jaren negentig
Authors: Schepers, Rita ×
Mokos, Panayota
Nys, Herman
Van Bael, Iris #
Issue Date: 2004
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:60 issue:6 pages:394-406
Abstract: Dit artikel geeft een overzicht van de activiteiten van de Dienst voor Geneeskundige Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering in de jaren negentig. De Dienst gaat na of de geneeskundige verstrekkingen waarvoor de zorgverleners worden vergoed, werkelijk zijn uitgevoerd (controle van realiteit) en op de wijze die in de ZIV-wetgeving is vastgesteld (controle op conformiteit).
In 1989 werd hieraan de controle op het misbruik van de diagnostische en therapeutische vrijheid, meer in het bijzonder de "overconsumptie", toegevoegd.
De DGC werd inmiddels door de programmawet van 24 december 2002 tot een Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle omgevormd.
In de toekomst zullen aanbevelingen voor goede medische praktijk worden gebruikt bij de evaluatie van het onnodig dure of overbodige karakter van verstrekkingen. Bij gebrek hieraan blijft het huidige criterium van normaal voorzichtige en toegewijde zorgverlener gehandhaafd.

This article gives an overview of the activities of the Office of Medical Control (Dienst Geneeskundige Controle) of the Belgian National Institute of Sickness and Disability Insurance (Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) in the 1990s. Its main activity is to control whether medical acts declared have been really carried out (control of reality) and whether they have been executed in accordance to the nomenclature, which is a relative value scale for a list of medical acts grouped under a number of "key letters" (control of conformity).
In 1989, within the Office of Medial Control, a new control commission was established in order to control abuses concerning diagnostic and therapeutic freedom, in particular, the overconsumption of medical care. Point of reference and comparison were the activities of a prudent medical practitioner. In practice however overconsumption proved difficult to establish.
The 1989 commission of control has been abolished at the end of 2002 when the Office of Medical Control was substantially reorganised. New is that recommendations (or guidelines) for good medical practice will be used to evaluate medical doctors. In the absence of these recommendations the former criterium of the prudent medical practitioner will be used.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Interfaculty Centre for Biomedial Ethics and Law
Centre for Sociological Research
LUCAS - Centre for Care Research and Consultancy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
20100629161002948.pdf Published 954KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.