ITEM METADATA RECORD
Title: Het proces van zelfevaluatie: - een verkennend onderzoek in secundaire scholen
Authors: Devos, Geert ×
Verhoeven, Jef #
Issue Date: 2000
Series Title: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid issue:6 pages:425-436
Abstract: Recente ontwikkelingen in het secundair onderwijs ver-sterken steeds verder de schoolautonomie. Dit leidt tot een grotere responsabilisering van het lokale bestuursni¬veau. Vertrekkend van een eigen missie moeten scholen komen tot een onderwijskundig proces waarmee het personeels-, het financieel en het materieel beleid in overeenstemming zijn. In het onderwijs zijn er op zijn minst drie evaluatieniveaus te onderkennen: de (centrale) overheid (outputcontrole), de evaluatie vanuit externe ondersteuning en de interne evaluatie. Schoolautonomie impliceert vooral dit laatste, namelijk het zelf kunnen evalueren. Als scholen een grotere verantwoordelijkheid krijgen, moeten zij ook in staat zijn om op een kritische wijze naar de eigen activiteiten te kijken.
In deze problematiek van interne evaluatie kunnen twee invalshoeken worden onderscheiden: de school als pedagogisch-didactisch proces (met de klassen als mi-crokosmos) en de school als organisatorisch geheel, waarin zich processen van taakverdeling en coordinatie afspelen. In deze studie werd vooral aandacht besteed aan de `schoolorganisatorische' evaluatie. Wij kijken naar schoolorganisaties als zichzelf ontwikkelende organisaties. Dit uitgangspunt is belangrijk omdat evaluatie niet los kan worden gezien van de organisatorische dynamiek die ze op gang brengt.
Volgens deskundigen zijn er weinig secundaire scholen in Vlaanderen waar reeds een traditie van systematische zelfevaluatie bestaat. Zelfevaluatie is een begrip dat bovendien veel ladingen dekt. In het onderwijsveld lopen de opvattingen hieromtrent sterk uiteen. Tevens is in Vlaanderen weinig zicht op de wijze waarop secundaire scholen met zelfevaluatie-instrumenten kunnen omgaan. Teneinde een accurater beeld te krijgen van deze problematiek, werd een exploratief onderzoek opgezet waarin twee onderzoeksvragen centraal stonden:
a. Hoe zien deskundigen uit het onderwijsveld zelfeva-luatie?
b. Hoe verloopt het zelfevaluatieproces in secundaire scholen met behulp van externe zelfevaluatie-instrumenten?
Om de eerste onderzoeksvraag, nl. hoe zien deskundigen uit het onderwijsveld zelfevaluatie, te beantwoorden, werden acht deskundigen geselecteerd uit de inspectie, de Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO), de pedagogische begeleidingsdiensten van het katholiek en het gemeenschapsonderwijs, een stafmedewerker van een organisatie die zich intensief bezighoudt met de begeleiding van scholen en twee directeurs die in hun scholen actief werken met zelfevaluatie. De twee directeurs noemen we interne deskundigen, de anderen externe deskundigen. In open semi-gestructureerde interviews werd hun visie op zelfevaluatie en de toepassing van zelfevaluatie in secundaire scholen bevraagd.
De tweede onderzoeksvraag had tot doel het zelf-evaluatieproces in secundaire scholen te onderzoeken. Acht scholen werden bevraagd over hun zelfevaluatie-activiteiten. Daarnaast werd een zelfevaluatie-actie in de scholen opgezet. Aan de scholen werd gevraagd twee vragenlijsten over het schoolbeleid en de schoolorganisatie bij hun personeel. af te nemen. De ingevulde vragenlijsten werden aan het onderzoeksteam bezorgd. Het team verwerkte de gegevens en maakte voor elke school een rapport op met tekst en uitleg over de resultaten. De scholen dienden de gegevens dan verder te interpreteren.
Description: Afdeling Theoretische, cultuur- en onderwijssociologie.
ISSN: 0778-0443
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
ZelfevaluatieTORB2000.pdf Published 2566KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.