ITEM METADATA RECORD
Title: Directeurs over de communicatie van het onderwijsbeleid
Authors: Devos, Geert ×
Verhoeven, Jef
Rots, I
Kuhk, Annette #
Issue Date: 2002
Series Title: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid issue:3 pages:190-199
Abstract: Sinds de grondwetsherziening van 1988 streeft de Vlaamse onderwijsoverheid naar meer decentralisatie en deregulering van het onderwijsbeleid. Tegelijk neemt de overheid maatregelen om een meer participatieve besluitvormingsstructuur in de scholen te bevorderen. Vooral de oprichting van lokale raden in het gemeen-schapsonderwijs en participatieraden in het gesubsidieerd onderwijs vormen een belangrijke etappe naar de ver-ruiming van de lokale beslissingsmacht. Met de recente hervorming van het gemeenschapsonderwijst worden in dit onderwijsnet de beslissingsbevoegdheden van de verschillende geledingen vooral op het niveau van de scholengroepen geconcentreerd.
Wij hebben onderzocht hoe de verschillende geledingen die actief betrokken zijn bij het beleid van basis- en secundaire scholen op de hoogte (willen) blijven van het onderwijsbeleid In het bijzonder werd nagegaan in welke mate de overheid erin slaagt om efficiënt over haar onderwijsbeleid te communiceren met de dragers van het schoolbeleid. In deze bijdrage zullen we ons beperken tot het schoolgebonden aspect van de communicatie over het onderwijsbeleid. Meer specifiek belichten we enkele fa¬cetten van de rol van de schoolleider in deze communicatie.
In een eerste paragraaf beschrijven we kort welke theoretische inzichten deze studie hebben vorm gegeven. Vervolgens zetten we het onderzoeksontwerp uiteen. Daarna volgt een analyse van de onderzoeksresultaten.
ISSN: 0778-0443
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Directeurs over de communicatie van het onderwijsbeleid.pdfOA article Published 1714KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.