ITEM METADATA RECORD
Title: Bestuur en medezeggenschap in het Vlaams hoger onderwijs: - de kloof tussen bestuur en personeelsleden
Authors: Devos, Geert ×
Verhoeven, Jef #
Issue Date: 2000
Series Title: Thema: tijdschrift voor hoger onderwijs en management vol:8 issue:2 pages:24-30
Conference: VFO-congres location:Leuven date:26 October 2000
Abstract: Met de hervorming van het Vlaams hoger onderwijs in 1994 kregen hogescholen nieuwe taken toegewezen en werden nieuwe medezeggenschapsorganen opgericht. De vraag rijst in hoeverre de nieuwe structuren en de nieuwe beleidsprocessen functioneren zoals zij oorspronkelijk bedoeld waren. De onderzoekers gaan na in hoever de personeelsleden vijf jaar na het hogeschooldecreet daadwerkelijk betrokken zijn bij het beleid van de hogeschool.
De betrokkenheid van personeelsleden in de besluitvorming omvat verschillende dimensies. Rekening houdend met deze diverse dimensies van besluitvorming hebben w in ons onderzoek een onderscheid gemaakt tussen de formele besluitvorming, waarvoor specifieke organen bevoegd zijn en de informele besluitvorming, die veeleer betrekking heeft op de openheid van de schoolleiding voor participatieve besluitvorming. Deze tweedeling heeft zich vertaald in de volgende onderzoeksvragen:
Hoe percipiëren bestuurs- en personeelsleden de werking van de decretaal verplichte medezeggenschapsorganen:
- Wie bepaalt de agenda van de vergaderingen?
- Worden de voorbereidende documenten op tijd aan de leden bezorgd?
- Bevatten de documenten voldoende informatie?
- Kunnen de leden invloed uitoefenen op de adviezen en beslissingen die in de organen tot stand komen?
- Wordt met de adviezen of beslissingen van het orgaan rekening gehouden in het beleid van de hogeschool?
-Is het orgaan nuttig?
-Zijn de leden over het algemeen tevreden over de werking van het orgaan?
- Hoe evalueren algemeen directeurs en personeelsleden de leiderschapsstijl van de algemeen directeurs?
Description: Afdeling Theoretische, cultuur- en onderwijssociologie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
VFOkloofbestuur.pdf Published 64KbAdobe PDFView/Open
TH&MA2001Hogeschoolbesturen doorzoekbaar.pdfOA article Published 3355KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.