ITEM METADATA RECORD
Title: Onderwijsonderzoek in Vlaanderen
Authors: Verhoeven, Jef # ×
Issue Date: 2002
Series Title: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid vol:4 issue:maart-april pages:328-334
Abstract: Als men terugblikt op het onderwijsonderzoek in Vlaanderen van de laatste jaren dan stelt men vast dat er heel wat onderzoeksprojecten zijn uitgevoerd. Op basis van een bevraging bij de Vlaamse onderwijsonderzoekers werden er in de periode 1989-1999 649 projecten gevonden', weliswaar van een zeer verschillende duur en belang. Dit wijst op een hoge bedrijvigheid inzake onderwijsonderzoek. Probleemloos is deze ontwikkeling niet verlopen. In deze bijdrage zal ik kort terugblikken op een aantal van deze problemen. Op de eerste plaats zal een kort overzicht gegeven worden van het onderwijsonder¬zoek in Vlaanderen sedert 1989. Vervolgens beschrijf ik de wijze waarop onderwijsonderzoek geprogrammeerd en gefinancierd wordt. In een derde paragraaf zullen enkele knelpunten worden gesignaleerd waarmee het onderwijsonderzoek geconfronteerd wordt. En in een laatste deel worden er enkele voorstellen gedaan om oplossingen te zoeken voor deze knelpunten.
De data die in deze bijdrage worden vermeld, steunen overwegend op een onderzoek dat werd uitgevoerd bij de Vlaamse onderwijsonderzoekers. Verschillende stappen werden er gezet om het functioneren van het onderwijsonderzoek in kaart te brengen. Ten eerste werden aan onderzoekers overzichten gevraagd van de onderzoeksprojecten en publicaties. Op basis hiervan werden twee databanken opgebouwd waarin alle projecten en publicaties zijn opgenomen. Speciale aandacht werd hierbij besteed aan de probleemstellingen en de methoden van onderzoek. Daarnaast werden de onderzoeksleiders ook nog met behulp van een schriftelijke vragenlijst bevraagd over de structuur van de onderzoekseenheid, het netwerk waarin zij werken, de onderzoekservaring van de onderzoekers en hun houding ten aanzien van onderwijs en onderzoek. Om het functioneren van de onderzoekseenheden in kaart te brengen werden er tien case studies van onderzoeksgroepen gemaakt. En tenslotte werd onderzocht of de onderzoeksthema's in Vlaanderen verschilden van het onderwijsonderzoek in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. In deze bijdrage zal vooral ge¬bruik worden gemaakt van de databanken en de schriftelijke bevraging bij de onderzoeksleiders.
ISSN: 0778-0443
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Onderwijsonderzoek Antwerpen.pdfOA article Published 585KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.