ITEM METADATA RECORD
Title: Personeelsbeleid in KMO's: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 9: Alles op een rij
Authors: Sels, Luc
Van Hootegem, Geert
Delmotte, Jeroen
Lamberts, Miet
Issue Date: 2002
Publisher: K.U.Leuven: HIVA / Departement TEW / Departement Sociologie
Abstract: Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de laatste jaren een gegeerd studieobject gebleken. KMO’s danken die aandacht aan een geleidelijke herwaardering van het kleinschalig ondernemerschap. De groeiende aandacht straalt echter niet in gelijke mate op alle domeinen van het KMO-bedrijfsbeheer af. Onderzoek naar personeelsbeleid in of ‘op maat van’ KMO’s is schaars. Het VIONA-project Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid vult deze leemte op. Dit onderzoek verschaft inzicht in de wijze waarop het personeelsbeleid vandaag vorm krijgt in de Vlaamse KMO’s (10-99 werknemers). Hoe worden werving, selectie, opleiding, loopbaanbeleid, taakontwerp, beloning, inspraak, enz. georganiseerd in KMO’s? Zijn er verschillen tussen bepaalde types KMO’s? Hoe staan KMO’s tegenover het overheidsbeleid? Tevens werd in dit project uitgebreid aandacht besteed aan de effecten van het gevoerde personeelsmanagement. Hierbij is o.a. onderzocht of de wijze waarop KMO’s het personeelsbeleid vorm geven, gerelateerd kan worden aan verschillen in termen van bedrijfsperformantie. De resultaten van dit onderzoek vonden hun weerslag in een reeks van negen cahiers.
Description: Hoger instituut voor de Arbeid (HIVA) Steunpunt Werkgelegenheid - arbeid - vorming (WAV) Afdeling Arbeids- en organisatiesociologie
ISBN: 90-5550-306-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Research Group Work and Organisation
Research Centre for Organisation Studies, Leuven

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Delmotte et al_KMOcahier9_2002.pdf Published 300KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.