ITEM METADATA RECORD
Title: Een alternatieve semesterindeling aan de Faculteit Wetenschappen van de KU Leuven?
Authors: Peeters, Iris
Issue Date: Jun-2012
Conference: LNO² edition:2012 location:Brussels, Belgium date:7 June 2012
Abstract: Alle opleidingen in het hoger onderwijs streven naar een curriculum dat studenten toelaat om onafhankelijke, kritisch denkende professionals te worden. Maar hoe kan dit bereikt worden? Op welke manier kan de opbouw van een curriculum het leerproces van studenten verbeteren?
Deze vragen zijn niet nieuw en verschillende auteurs formuleerden reeds een gedeeltelijk antwoord. Ten eerste is op het niveau van een curriculum een serieel systeem waarbij slechts enkele vakken tegelijkertijd gedoceerd worden efficiënter wat betreft studievoortgang en de kwaliteit van het leerproces. Ten tweede toont de literatuur dat, op het niveau van een vak, het reduceren van het aantal contacturen de studie-efficiëntie significant verhoogt. Hierbij dienen studenten geactiveerd te worden, bv. door het toepassen van het voorbereidings-feedbackmodel in plaats van het presentatie-verwerkingsmodel. Ten derde moet tijdens contacturen de cognitieve lading beperkt worden om studenten toe te laten actief nieuwe leerstof en competenties te verwerken. Studenten onthouden immers niet meer dan 30% van traditioneel aangeleerde begrippen, zelfs als het college gegeven wordt door een gerenommeerde docent. Interactive-engagement methodes kunnen hierbij de effectiviteit van een college significant verbeteren en stimuleren het probleemoplossend vermogen van studenten. Ten vierde kan permanente evaluatie gebruikt worden om na te gaan in hoeverre studenten de leerresultaten en leerdoelen bereikt hebben, maar ook om studenten te activeren en regelmatig feedback te geven.
Deze casusbijdrage integreert bestaande kennis uit de literatuur met bevindingen vanuit de Faculteit Wetenschappen aan de KU Leuven. Hierbij wil de faculteit anticiperen op uitstelgedrag van studenten, dat leidt tot een piekbelasting op het einde van het semester, oppervlakkig leren en een gebrek aan lange termijn retentie van kennis en vaardigheden. Bovendien maken studenten hierdoor vaak geen optimaal gebruik van de begeleiding tijdens het semester, aangezien ze doorgaans na een paar weken niet meer mee zijn met de leerstof. Dit leidt tot passieve aanwezigheid in de colleges en een gebrek aan leeractiviteiten. Uiteindelijk wil de Faculteit Wetenschappen zo een optimaal ingevulde alternatieve semesterindeling definiëren.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Tutorial services, Faculty of Science

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.