ITEM METADATA RECORD
Title: Specificationele il y a 'er is' clefts
Authors: Karssenberg, Lena
Issue Date: 15-Oct-2016
Conference: Herfstvergadering Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (KZM) location:Gent date:15 October 2016
Abstract: In deze presentatie onderzoek ik Franse il y a ‘er is’ clefts d.m.v. een kwalitatieve corpusanalyse. Prototypische il y a-clefts zoals (1) drukken een gebeurtenis uit en hebben wat hun informatiestructuur betreft een ‘all-focus’ articulatie, waarbij de gehele zin focaal is.

(1) Y’a le téléphone qui sonne!
er.heeft de telefoon die belt
‘De telefoon gaat!’
(Lambrecht 1986: 115, mijn vertaling)

Er bestaat echter ook een ander type il y a-cleft, geïllustreerd in (2), dat geen gebeurtenis uitdrukt maar specificationeel is: het gekloofde element presenteert een waarde (Beth) voor een gegeven variabele (iemand wil meekomen), die wordt uitgedrukt door de relatiefzin.

(2) [Context: er wordt gevraagd wie er naar het theater wil gaan.]
Y’a Beth qui veut y aller (…).
‘Er is Beth die er naartoe wil gaan.’
(Lambrecht, 1988: 154, mijn vertaling)

Zulke clefts hebben volgens de literatuur een ‘focus-background’ articulatie: het gekloofde element wordt benadrukt, terwijl de relatiefzin als achtergrond wordt beschouwd. Dit subtype van il y a-clefts is nog niet grondig onderzocht en wordt vaak enkel geïllustreerd aan de hand van anekdotische voorbeelden.
In deze presentatie toon ik dat de frequentie van deze clefts afhankelijk is van de al dan niet interactieve natuur van het gebruikte corpus. Daarnaast beargumenteer ik dat specificationele il y a-clefts, die veelzijdiger blijken dan voorheen aangenomen, tot nu toe vaak op een te simplistische wijze zijn geanalyseerd. Ten eerste herhaalt de relatiefzin in de meeste gevallen niet simpelweg een variabele uit de voorgaande context, maar kan ze meerdere functies hebben. Ten tweede blijken specificationele clefts niet altijd een focus-background articulatie te hebben. Tot slot laat ik zien dat het strikte onderscheid tussen evenementiële en specificationele il y a-clefts niet altijd gehandhaafd kan worden.

Referenties
Lambrecht, Knud. 1986. Pragmatically motivated syntax. Presentational cleft constructions in spoken French. 22nd Conference of the Chicago Linguistic Society. Papers from the parasession on Pragmatics and Grammatical Theory (115-126).
Lambrecht, Knud. 1988. Presentational cleft constructions in spoken French. In John Haiman & Sandra A. Thompson (eds.), Clause combining in grammar and discourse, 135-179. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Comparative, Historical and Applied Linguistics, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.