ITEM METADATA RECORD
Title: Proefwonen in Halle
Authors: Naessens, Liesbeth
Schrooten, Mieke
Van Puyenbroeck, Joris
Issue Date: 10-Mar-2015
Series Title: Nieuwsbrief Mentalis vol:2015 issue:3
Abstract: Proefwonen in Halle

In september 2011 ging het project Proefwonen van start. Het project uit Halle is één van de elf geselecteerde experimentele projecten Wonen-Welzijn. Dit project tracht de doorstroom van twee specifiek kwetsbare doelgroepen naar sociale huisvesting te bevorderen: personen met een verstandelijke beperking en psychiatrische patiënten.

In dit project wordt de toegang voor deze doelgroep via een overlegmodel tussen de woon- en welzijnspartners geregeld. Concreet betekent dit dat Woonpunt Zennevallei een woning ter beschikking stelt van het project en de welzijnspartners hierover informeert via een woningfiche. De welzijnsactoren kunnen geschikte kandidaat‐huurders voor de woning voorstellen via een aanmeldingsformulier. Doordat zij hun cliënten kennen weten ze wat de specifieke noden en verlangens zijn van de cliënt, zoals in welke buurt iemand zeker wel of niet wil wonen. Van de kandidaten worden naast geslacht en leeftijd enkel die kenmerken vermeld die van functioneel belang zijn op vlak van wonen. Er zijn in het project ook nog een aantal bijkomende voorwaarden zoals voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden voor sociale huisvesting, minstens een bepaalde periode onder begeleiding zijn van de aanmeldende dienst, bereid zijn om verder begeleiding te aanvaarden en leerpotentieel hebben met betrekking tot zelfstandig wonen. Van de aanmeldende welzijnspartner wordt verwacht dat ze deze voorwaarden toetsen alvorens een kandidaat aan te melden.

In een tweemaandelijks toewijzingsoverleg worden de woningen kort opnieuw beschreven. De kandidaat-huurders worden vervolgens anoniem voorgesteld. De aanmeldende welzijnspartner verdedigt de kandidatuur van de cliënt op de punten die vanuit vraagzijde belangrijk zijn. Vervolgens wordt de matching tussen woning en kandidaten besproken. Per beschikbare woning worden één hoofdkandidaat en één of twee reservekandidaten geselecteerd. Dit advies wordt overgemaakt aan het dagelijks bestuur (respectievelijk directiecomité of verhuurcomité) van de huisvestingsmaatschappij die de verhuring bekrachtigt. Belangrijk in de toewijzingsprodedure is dat de kandidaat-huurder de woning vooraf kan bezichtigen.

Het project heeft inmiddels 24 woningen toegewezen aan huurders uit deze twee doelgroepen. Meer uitgebreide informatie vind je in op onderstaande links: artikel in tijdschrift Alert (POW - editie 2014/3) en artikel in tijdschrift Woonwoord (VMSW - editie 31/winter 2014)
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Field of Study Social and Community Work Odisee
Parenting and Special Education

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Naessens, Schrooten & Van Puyenbroeck - Proefwonen in Halle.png Published 70Kbimage/pngView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.