ITEM METADATA RECORD
Title: Naar een 'andere overheid' in het Vlaamse woonbeleid?
Authors: Winters, Sien # ×
Issue Date: 2015
Series Title: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement vol:2015 issue:1 pages:19-29
Abstract: In Vlaanderen is het grondwettelijk recht op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen nog verre van gerealiseerd. De onderzoeksliteratuur pleit voor een transitie naar een nieuw Vlaams woonmodel. Maar om de noodzakelijke omslag te realiseren heeft ook het beleid zelf nood aan een transitie. De afgelopen decennia wijzigde de rol van de overheid in het Vlaamse woonbeleid, maar het gaat traag en de wijziging werpt nog onvoldoende resultaten af. Een verdere evolutie naar meer langetermijnplanning en in de richting van een netwerk- en marktbenadering, waarbij de regelgeving wordt vereenvoudigd en de sturing van actoren meer op afstand gebeurt, lijkt aangewezen. Randvoorwaarden daarvoor zijn dat lokale woonactoren professioneel georganiseerd zijn, dat goede beleidsinformatie beschikbaar is en dat aan het brede publiek goed wordt uitgelegd waarom koerswijzigingen nodig zijn. Verder is er nood aan nieuwe beleidsinstrumenten. Deze moeten toelaten vanuit meerdere beleidsvelden samen tot geïntegreerde oplossingen te komen en zo de noodzakelijke vernieuwing op het terrein mogelijk maken en stimuleren.
ISSN: 1373-0509
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
VTOM_2015.pdf Published 98KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.