ITEM METADATA RECORD
Title: Multimove 2011-2014: eindrapport flankerend onderzoek
Authors: Lenoir, Matthieu
Bardid, Farid
De Martelaer, Kristine
Huyben, Floris
Seghers, Jan
Issue Date: 30-Sep-2014
Abstract: Multimove wil de ontwikkeling van de basismotoriek bij jonge kinderen op een pedagogisch verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde manier stimuleren. Het proefproject liep van september 2011 tot augustus 2014 in een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, VSF, ISB en de universiteiten met een opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (UGent, VUB en KU Leuven). Deze laatsten voerden het flankerend onderzoek naar de motoriek van de Vlaamse jonge kinderen, de invloed van een breed en gevarieerd bewegingsaanbod op hun motorische vaardigheden, en de kennis over en attitude ten opzichte van gevarieerd bewegen bij de ouders.

In dit onderzoek werd vastgesteld dat onze kinderen tussen 3 en 8 jaar een significante achterstand hebben opgelopen op het vlak van hun motorische vaardigheden ten opzichte van hun leeftijdsgenoten van 30 jaar geleden. Dit probleem wordt nog erger naarmate ze ouder worden. Aangezien 3-8 jaar ook de cruciale leeftijd is om motorische vaardigheden te ontwikkelen, wordt het daarna steeds moeilijker om de achterstand bij te werken.

Tijdens de experimentele fase werden bij aanvang 1607 kinderen getest tussen 3 en 8 jaar. Na 8 maanden werd opnieuw een meting uitgevoerd. Hieruit bleek dat de Multimove groep er significant op vooruitging, terwijl kinderen uit een controlegroep in een klassiek bewegingsaanbod eerder op hetzelfde niveau bleven hangen. Bovendien bleek de Multimovegroep nauw aan te sluiten bij het ontwikkelingstempo van hun leeftijdsgenoten van 30 jaar terug, terwijl de controlegroep een significante achterstand vertoonde.

Uit de retentietest die na de zomervakantie werd afgenomen, blijkt dat de vooruitgang in de motorische competentie stabiel blijft. De kinderen blijven op hetzelfde niveau als na het beëindigen van de lessenreeks (30 lessen) Multimove.

Multimove bevordert de motorische ontwikkeling van onze jonge kinderen significant. Er kan gesteld worden dat een programma als Multimove nodig is om een kind zijn of haar normale motorische ontwikkeling door te laten maken. Een éénmalige deelname aan een Multimove lessenreeks blijkt onvoldoende. Er dient gewerkt te worden naar blijvende initiatieven en een permanente attitudeverandering ten aanzien van gevarieerd bewegen.

Dit betekent echter niet dat Multimove nu plots alle klassieke bewegingsvormen moet vervangen... Wel dat dit minstens een zeer waardevolle aanvulling is.

Een van de factoren waarop kan worden ingegrepen is het niveau van kennis en attitude van de personen in de onmiddellijke omgeving van het kind, in de eerste plaats de ouders. Het niveau van de kennis en attitude van de ouders ten aanzien van voldoende en gevarieerd beweging kan als meer dan aanvaardbaar worden beschouwd. Opvallend is wel dat er op vlak van kennis rond dit topic betere scores werden gemeten bij de ouders van kinderen uit het interventieprogramma in vergelijking met de controlegroep. Aangezien deze studie in een natuurlijke setting werd uitgevoerd dienden de ouders zelf de stap te zetten om in het programma te stappen. Mogelijks zijn het net de ouders die bewust zijn van het belang van voldoende en gevarieerd bewegen die ook effectief hun kind(eren) inschrijven in Multimove. Globaal gezien zijn er op vlak van kennis en attitude op een aantal aspecten iets betere scores telkens in het voordeel van de ouders van wie de kinderen effectief in het Multimove programma stapten.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Physical Activity, Sports & Health Research Group

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
finale_versie_onderzoeksrapport_multimove.pdfMultiMove eindrapport flankerend onderzoek Published 3715KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.