ITEM METADATA RECORD
Title: Strain en jeugddelinquentie. Een dynamische relatie? Een toets van twee centrale verklaringsmechanismen uit Agnews General Strain Theory
Authors: Op de Beeck, Hanne
Issue Date: 2012
Publisher: BoomLemma
Series Title: Het Groene Gras
Abstract: In de bredere hedendaagse etiologische criminologie groeit de overtuiging dat eenzijdig onderzoek naar ‘predic-toren’ of ‘voorspellers’ van delinquentie zijn grenzen bereikte. In de plaats daarvan wordt steeds meer de na-druk gelegd op het identificeren van aannemelijke causale mechanismen van delinquentie, o.m. door te focus-sen op de interacties tussen gekende delinquentiecorrelaten. In overeenstemming met deze tendens richt dit onderzoek, vertrekkende vanuit Agnews General Strain Theory (GST), de aandacht op de wisselwerking tussen strain (of de negatieve ervaringen waar jongeren mee geconfronteerd worden), sociale bindingen (in dit onder-zoek wordt gefocust op de band die jongeren hebben met hun ouders en hun school) en levensstijlrisico’s (in dit onderzoek wordt gekeken naar de ‘ongestructureerde routines’ van jongeren en het hebben van delinquente vrienden) in de verklaring van jeugddelinquentie.

De volgende algemene basisvragen dienen hiertoe als leidraad: (1) bestaat er een rechtstreekse, positieve rela-tie tussen strain en jeugddelinquentie; (2) zo ja, wordt dit verband gemodereerd door sociale bindingen en/of levensstijlrisico’s; (3) zo neen, bestaat er een onrechtstreeks, positief verband tussen strain en jeugddelinquen-tie, (4) verloopt dit verband via het verzwakken van sociale bindingen en/of het ontwikkelen van levensstijlrisi-co’s? Bovendien worden ook twee kritische toetsen gepresenteerd, waarbij wordt nagegaan in welke mate de GST mechanismen met betrekking tot strain, sociale bindingen en levensstijlrisico’s een verklaring kunnen bie-den voor twee zeer bekende patronen van sociale spreiding in delinquentie, nl. de vaak geobserveerde hogere frequentie van delinquentie onder jongens en het feit dat delinquentie ‘piekt’ tijdens de adolescentie.

De centrale invloeden uit dit onderzoek – strain, sociale bindingen en levensstijlrisico’s – zijn eerder ‘usual sus-pects’ in de criminologie. Na meer dan een eeuw van steeds gerichter wetenschappelijk etiologisch onderzoek met steeds betere technieken, zijn de meeste van deze correlaten immers wel bekend. De huidige lacunes in etiologisch onderzoek hebben daarentegen betrekking op de manier waarop deze correlaten elkaar beïnvloe-den en met elkaar gecombineerd kunnen worden tot causale mechanismen ter verklaring van delinquentie. Het zijn net deze processen die een beter inzicht zullen bieden in het ‘fenomeen’ delinquentie en, in het verlengde daarvan, de aanpak ervan. Door bij het bestuderen van deze processen uitdrukkelijk te vertrekken vanuit het perspectief van GST, tracht dit onderzoek alleszins een bescheiden bijdrage te kunnen leveren tot een sterkere waardering voor deze bijzonder rijke en boeiende theorie.
ISBN: 978-90-5931-812-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)
LUCAS - Centre for Care Research and Consultancy

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.