ITEM METADATA RECORD
Title: Een nieuwe bron voor de IE-rechten in België: het Wetboek van Economisch Recht (WER)
Authors: Janssens, Marie-Christine ×
Vanhees, Hendrik
Vanovermeire, Vinciane #
Issue Date: Dec-2014
Series Title: Intellectuele Eigendom en Reclamerecht vol:58 issue:6 pages:394-411
Abstract: Ook de Nederlandse beoefenaars van het recht van de intellectuele eigendom zijn zonder meer vertrouwd met de verschillende ‘klassieke’ bronnen van het intellectueel eigendomsrecht in België: de auteurswet van 30 juni 1994, de octrooiwet van 28 maart 1984, de wet databanken van 31 augustus 1998, enz. Al deze verschillende intellectuele eigendomswetten zullen weldra opgeheven worden. Het merendeel van de wetgeving inzake het recht van de intellectuele eigendom wordt immers overgeheveld naar een nieuw wetboek, waarin het grootste deel van de Belgische economische wetgeving zal terug te vinden zijn, namelijk het Wetboek van Economisch Recht (WER). Deze bijdrage geeft een overzicht van de hele codificatieoefening met een overzicht van de inhoud van boek XI waarin de wetgeving inzake intellectuele rechten, zoals deze gold voor de inwerkingtreding van het WER, werd samengebracht. Daarbij werd steeds de laatst aangenomen wet gecodificeerd, zelfs indien deze nog niet in werking was getreden, wat o.m. in de sector van het auteursrecht, het octrooirecht en het kwekersrecht het geval was. De Belgische wetgever heeft zich evenwel niet beperkt tot een loutere coördinatieoefening. Een aantal wijzigingen en nieuwigheden werden aangebracht, met als centrale doelstelling de bestaande wetgeving inzake intellectuele rechten te rationaliseren en de juridische zekerheid te vergroten, alsook om Europese richtlijnen om te zetten. Wat het auteursrecht betreft, werd daar nog de specifieke doelstelling van het vergroten van de ‘transparantie’ van het beheer van deze rechten aan toegevoeg. De bijdrage zoemt tenslotte ook in op de regels die eigen zijn aan deze materie maar die niet in boek XI werden geïntegreerd. Het gaat met name om regels die respectievelijk in boek I ‘Definities’, boek XV ‘Rechtshandhaving’ en boek XVII ‘Bijzondere rechtsprocedures’ werden ondergebracht.
ISSN: 0169-1074
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Unit KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)
Odisee General
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2014 - IER- Boek XI.pdf Published 298KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.