ITEM METADATA RECORD
Title: Tempo en metronoom in de Franse muziek van de negentiende eeuw
Authors: Verdin, Joris # ×
Issue Date: Mar-2015
Publisher: Orgelkunst v.z.w.
Series Title: Orgelkunst vol:2015/1 pages:12 pages
Abstract: Beschrijving van de gebruikte manieren om het tempo te noteren: de Italiaanse terminologie en de metronoomcijfers. Analywse van de overeenkomsten. Hoe de metronoom te gebruiken en/of te interpreteren.
Description: Ik bedoel hiermee de aanduidingen die te documenteren zijn. Deze aanduidingen zijn tweeërlei: enerzijds de zuiver “meetbare” aanduidingen zoals toonhoogte en tempo, an- derzijds de inhoudelijke begrippen die het karakter en de modaliteiten van een compositie of een uitvoering bepa- len. Wat de orgelmuziek speci␣ek betreft, zijn er twee as- pecten die een bepalende rol spelen. Ten eerste het feit dat orgelmuziek muziek is en zodoende niet onderscheiden hoeft/kan/moet worden van “de” muziek uit dezelfde peri- ode. In dit perspectief zijn de algemene elementen van de muzikale uitvoering evengoed van toepassing op orgelmu- ziek als op andere muziek. Ten tweede is een groot deel van de orgelmuziek functioneel door zijn opzet of functioneel geworden door zijn integratie in de voornaamste activitei- ten rond zijn meest voorkomende standplaats, de kerk. We zullen en moeten proberen te zien in hoeverre het tweede aspect invloed heeft en gehad heeft op het eerste, met de bedoeling een betere beslissingen te kunnen nemen bij het uitvoeren en beoordelen van negentiende-eeuwse or- gelmuziek. Het bespreken van het tweede, minder meet- bare aspect, veronderstelt een zekere kennis van het eerste meetbare aspect. Daar zal ik dus mee beginnen.
De zogenaamd objectieve gegevens voor een muziek- stuk zijn enerzijds het pure notenbeeld, anderzijds het ge- heel van aanduidingen die een compositie vervolledigen en zodoende de uitvoering sturen of volledig bepalen. Notenbeeld en tekstkritiek zijn parameters die met betrek- king tot de ␣e eeuw weinig fundamentele vragen oproe- pen, in zoverre men de originele uitgaven van muziek als de␣nitieve en eenduidige bronnen aanziet. Over de moge- lijks meer ␣exibele interpretatie hiervan zal ik het hier niet hebben. De originele notentekst is in elk geval een door de componist voorgestelde mogelijke versie. Er kan in la-
ter stadium nog nagekeken worden in hoeverre dit moet/ kan/mag gerelativeerd worden. Overigens was tekstkritiek een bovenliggende eigenschap van de musicologie in de ␣àe eeuw, die zich liet leiden door de ␣lologische achter- grond waaruit zij ontstaan is. De dag van vandaag liggen andere aspecten, zoals instrumentatie en tempo, beter in de “markt”. Daarom een eerste bijdrage over tempo voor zover dit meetbaar is, van toepassing op uitvoering van muziek in het algemeen, dus ook op orgelmuziek. Dit ver- onderstelt ␣ delen: in de eerste plaats nagaan hoe het tem- po grosso modo wordt aangegeven en in de tweede plaats hoe men geprobeerd heeft een meetbaar tempo vast te leggen door het gebeurlijk aangeven van metronoomcij- fers.
Nadien volgt een toepassing van de verkregen informatie op de orgelmuziek van drie centrale ␣guren, Lefébure- Wely, Lemmens en Franck.
ISSN: 0776-9350
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
le métronome normal.pdfsample page Submitted 488KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.