ITEM METADATA RECORD
Title: Knikkeren we nog met bolleketten en marbels? Stop de tijd! Een sociolinguïstisch dialectonderzoek
Authors: Lefebvre, Matthias ×
Dejonckheere, Peter #
Issue Date: 1-Feb-2014
Publisher: Vereniging Algemeen Nederlands
Series Title: Neerlandia / Nederlands van Nu vol:118 issue:1 pages:34-37
Abstract: Hoe is het tegenwoordig gesteld met het West-Vlaamse dialect? Gaat het zienderogen achteruit? Is het werkelijk vijf voor twaalf, zoals veel onderzoekers beweren? Het West-Vlaams wordt nochtans bestempeld als hét dialect dat standhoudt ten opzichte van de tussentaal, die elders in Vlaanderen in opmars is. Naar aanleiding van het thema
van de Erfgoeddag 2013, Stop de tijd, heeft de onderzoeksgroep Erfgoededucatie van de katholieke hogeschool
VIVES campus Tielt (voorheen KATHO PHO) een sociolinguïstisch onderzoek op touw gezet naar de dialectkennis en het dialectgebruik bij West- en Oost Vlamingen. Dat onderzoek werd uitgevoerd i.s.m. studenten van de bacheloropleiding kleuter- en lager onderwijs van VIVES Tielt en leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Het onderzoek streeft geen absolute representativiteit van de resultaten na, maar hoopt wel enkele tendensen weer te geven.
ISSN: 0771-5080
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs VIVES-Zuid
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
artikel dialectonderzoek in Nederlands van Nu .pdf Published 440KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.