ITEM METADATA RECORD
Title: Schriftelijke taalbescherming bij de stukken uit het strafproces
Authors: Raeymakers, Jonathan # ×
Issue Date: 2014
Publisher: Intersentia
Series Title: Nullum Crimen: Tijdschrift voor Straf- en Strafprocesrecht issue:dossier pages:1-63
Abstract: Taalconflicten met betrekking tot schriftelijke stukken in een strafproces tasten vaak de effectieve uitoefening van het recht op tegenspraak aan. Zodoende bevindt een verdachte of beklaagde zich in een zeer precaire positie door zijn onbestaand of ontoereikend kennisniveau van de proceduretaal. Het meertalige en multiculturele karakter van onze moderne maatschappij doet de vraag rijzen of het Belgische taalregime voldoende kan tegemoetkomen aan deze nieuwe uitdagingen. Dit werkstuk biedt een analyse van de anticipatieve en reactieve beschermingsmethodes die worden toegepast om deze taalspanningen te kanaliseren en te remediëren. Zowel de nationale, internationale als supranationale wetgever poogden reeds een antwoord te formuleren op de collectieve en individuele vragen naar schriftelijke taalbescherming.
Het eerste deel van dit werk gaat gedetailleerd in op de complexe opbouw en de waarborgen van het Belgisch strafrechtelijk taalregime. Ondanks de sterke historische en communautaire verankering wordt beargumenteerd waarom dit, in essentie tweetalig, anticipatief beschermingsmodel ook haar waarde kan behouden in het multiculturele strafproces.
In het tweede deel worden de onderscheiden vertalingsregimes systematisch geanalyseerd. Deze reactieve taalbeschermingsmethoden uit de relevante Belgische taalwet, het EVRM en het EU-recht ontwikkelden zich vanuit een differente juridische context en doelstelling. Enerzijds hun interactie en gebrekkige coherentie, en anderzijds de zelfstandige evolutie van deze schriftelijke taalbijstand stimuleren een reflectie over een nieuw geïntegreerd vertalingsrecht. De Duitse, Nederlandse en Zwitserse vertalingsrechten worden hierbij gehanteerd als rechtsvergelijkend perspectief. Deze beoordeling mondt met het laatste hoofdstuk uit in enkele suggesties de lege ferenda. Hiermee streeft de auteur een materiële en procedurele versterking na van het vertalingsrecht, dat uitdrukkelijk complementair is aan de vertolkingsbijstand en de anticipatieve taalbescherming.
ISSN: 1782-3447
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.