ITEM METADATA RECORD
Title: Biomassa ­uit ­hout ­en/of ­houtafval­ is ­niet ­vergelijkbaar met andere vormen van biomassa
Other Titles: Grondwettelijk­ Hof­ 13­ februari­ 2014, ­nr.­ 27/2014
Authors: ­De ­Deyne, Laura
de Romph, Thomas # ×
Issue Date: 17-Dec-2014
Publisher: Die Keure
Series Title: Milieu- en Energierecht issue:4 pages:309-318
Abstract: Deze noot is geschreven naar aanleiding van de arresten
C-195/12 van het Hof van Justitie (26 september 2013) en
nr. 27/2014 van het Grondwettelijk Hof (13 februari 2014). Uit de arresten blijkt dat biomassa uit hout en/of houtafval
niet vergelijkbaar is met andere soorten biomassa, waardoor Waalse houtzagerijen die tevens biomassa uit hout en/of houtafval verwerken géén recht hebben op ‘dubbele groene certiicaten’. Na de uiteenzetting van de argumentatie van de hoven, met inbegrip van het standpunt van de advocaatgeneraal, wordt er vervolgens een brug geslagen tussen de situatie in Wallonië en die van Vlaanderen.
ISSN: 1373-4342
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Instituut voor Internationaal Privaatrecht
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.