ITEM METADATA RECORD
Title: De praktijk van prestatiegericht begroten in de Vlaamse gemeenten en OCMW's. Stand van zaken op basis van een survey
Authors: Bleyen, Pieter
Bouckaert, Geert
Issue Date: 30-Jan-2015
Publisher: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen - Slagkrachtige Overheid
Abstract: Dit onderzoeksrapport kadert in het SBOVIII-project ‘Implementatie van de Beleids- en Beheerscyclus’ en vormt een weerslag van het survey-onderzoek uitgevoerd op basis van de vragenlijst Resultaatgericht Financieel Management. De praktijk van prestatiegericht begroten in Vlaamse lokale besturen is nooit eerder zo uitgebreid bevraagd en in kaart gebracht. De vragenlijst – uitgevoerd in het najaar van 2013 aan de vooravond van de verplichte opstart van de Beleids- en Beheerscyclus - dient in die zin als een nulmeting bij secretarissen en financieel beheerders. Dit onderzoek draagt bij tot volgende centrale onderzoeksdoelstelling: ‘Tot in welke graad is prestatiegericht begroten bij Vlaamse lokale besturen geïmplementeerd?’. Om hier een antwoord op te formuleren, is een univariate descriptieve analyse van de respons uitgevoerd. Vervolgens hebben we een index prestatiebegroten ontwikkeld op basis waarvan globaal en per lokaal bestuur een score voor de graad van prestatiebegroten is toegekend.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
SBOV-Rapport Survey_12_12.pdf Published 2333KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.