ITEM METADATA RECORD
Title: Door de ogen van de peer tutor. Een blik op de ervaren uitdagingen en factoren van invloed tijdens PAL
Authors: Berghmans, Inneke ×
Struyven, Katrien
Dochy, Filip #
Issue Date: 2011
Series Title: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs vol:29 issue:4 pages:257-270
Abstract: De kracht van Peer Assisted Learning in het hoger onderwijs werd reeds vaak aangetoond. Vanuit pedagogisch oogpunt wordt hierbij van peer tutoren een faciliterende aanpak verwacht waarbij de tutees gestimuleerd worden om zelf na te denken en verantwoordelijkheid op te nemen in hun leerproces. De vraag kan echter gesteld worden of het realistisch is een dergelijke activerende tutorstijl te verwachten van onervaren studenten die optreden als peer tutor. Om een licht te werpen op de ervaringen van peer tutoren, werd een kwalitatieve studie opgezet binnen een hogeronderwijsopleiding Wetenschappen. Meer specifiek staat de vraag centraal met welke uitdagingen peer tutoren in een naturalistische hogeronderwijssetting geconfronteerd worden en welke factoren deze rol bemoeilijken. Zeventien ouderejaars peer tutoren werden uitgebreid geïnterviewd over hun ervaringen tijdens wekelijkse tutoring sessies. De resultaten van deze studie opperen vier uitdagingen: definiëren en timen van interventies, differentiëren, omgaan met stiltes en groepsmanagement. Deze uitdagingen blijken bovendien gerelateerd te zijn aan diverse factoren die zowel bij de tutees die begeleid worden, bij de peer tutoren als bij de context gelegen zijn. Deze studie toont dat peer tutoren de kracht van faciliteren begrijpen, maar dat de nood bestaat aan een intensieve training en coaching gericht op diverse bezorgdheden.
ISSN: 0168-1095
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Experiental Education
Professional Learning & Development, Corporate Training and Lifelong Learning
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.