ITEM METADATA RECORD
Title: Screening van het beleidsinstrumentarium inzake cultuureducatie binnen de beleidsvelden Cultuur en Jeugd
Authors: Akkermans, Karolien
Boesman, Koen
Bogaert, Dirk
Buytaert, Tom
De Groote, Tomas
De Wit, Dirk
Leye, Marijke
Lowyck, Isabel
Mariën, Freddy
Peeters, Kaat
Piqueur, Dirk
Van Elsen, Edwig
Verheest, Niels
Verhoeyen, Iris
Vermeersch, Lode
Editors: Verdoodt, Marijke
Issue Date: May-2014
Publisher: Vlaamse overheid, ACCE (Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media)
Abstract: In het kader van de conceptnota 'Groeien in cultuur' werd in het najaar van 2012 een gelijknamige commissie van experten belast met een tweeledige opdracht. Met het oog op de optimalisering van het beleidsinstrumentarium m.b.t. cultuureducatie binnen de beleidsvelden cultuur en jeugd, kregen zij de vraag:
- de verschillende bestaande beleidsinstrumenten (naast sectorale en transversale decreten ook andere regelgeving en concrete beleidsmaatregelen) te screenen, en de huidige beoordelings- en evaluatiecriteria op vlak van cultuureducatie te vergelijken;
- concrete voorstellen voor een coherent en geïntegreerd kwaliteitskader rond cultuureducatie te formuleren. De bevindingen van de commissie kunnen aanleiding geven tot eventuele aanpassingen aan de regelgeving of andere beleidsaanpassingen – al dan niet ad hoc gebruik makend van geplande herzieningen – om de normen (b.v. in de beoordelingscriteria) over cultuureducatie sterker op elkaar af te stemmen. Maar in eerste instantie werd vooral gemikt op concrete suggesties voor een optimalere praktijkondersteuning en dossierbehandeling binnen de bestaande decretale kaders. Het kwaliteitskader moet toelaten om de gezamenlijke beleidsvisie vanuit cultuur, jeugd en onderwijs concreter vorm te geven, alsook om de rol van verschillende (sub)sectoren met betrekking tot cultuureducatie te expliciteren. Het streven naar een evenwichtig/dekkend veld naar discipline, leeftijd en grootte van de organisatie en aansluitend bij de noden van het onderwijs ligt in het verlengde daarvan.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
rapport-screening-beleidsinstrumentarium-cultuureducatie-mei2014.pdfRapport. Screening van het beleidsinstrumentarium inzake cultuureducatie binnen de beleidsvelden Cultuur en Jeugd Published 1575KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.