ITEM METADATA RECORD
Title: The use of fine revenues from traffic safety violations (Het gebruik van opbrengsten uit verkeersovertredingen
Authors: Rousseau, Sandra
Issue Date: 17-Jul-2014
Publisher: Steunpunt Verkeersveiligheid
Abstract: De vraag of (een deel van) de opbrengsten uit verkeersovertredingen terug naar de politiediensten moeten vloeien is er een vraag die regelmatig opduikt. In deze bijdrage gebruiken we een eenvoudig conceptueel model om te onderzoeken hoe de toewijzing van opbrengsten uit verkeersboeten de beslissingen van de politiediensten kan beïnvloeden. Daarom bekijken we vijf verschillende scenario’s in meer detail, één referentiescenario en vier alternatieven. Daarnaast beschrijven we ook de hoofdlijnen van het huidige programma voor de toewijzing van de opbrengsten uit verkeersovertredingen in België en vergelijken deze met de inzichten die uit het model voortvloeien.

Ten eerste willen we vermelden dat het niet nodig is om de opbrengsten uit boeten te gebruiken om de beslissingen van de politiediensten te beïnvloeden op voorwaarde dat de doelstellingen van deze diensten overeen komen met de doelstellingen vooropgesteld door de regelgever. Het blijft natuurlijk belangrijk om de politiediensten voldoende middelen te geven om deze doelstellingen effectief te kunnen nastreven. De opbrengsten uit verkeersovertredingen kunnen dan naar de schatkist vloeien om de welvaartsverliezen verbonden aan arbeidsbelastingen tegen te gaan. Als er onvoldoende steun voor dit beleidsscenario kan worden gevonden, dan kunnen de opbrengsten eventueel worden toegewezen aan een verkeersveiligheidsfonds. Het gebruik van de middelen uit dit fonds moet echter zorgvuldig worden overwogen aangezien de doelstellingen van de politiediensten niet mogen worden verstoord door een verlangen om de verwachte inkomsten zo hoog mogelijk te maken. Dus het is mogelijk om een vooraf bepaald bedrag van de middelen toe te wijzen aan politiezones om administratieve kosten te dekken of een bedrag toe te wijzen gebaseerd op bijvoorbeeld het aantal kilometer weg of het aantal inwoners in de politiezone. Hierbij is het belangrijk om er voor te zorgen dat de toewijzingsfactor niet strategisch kan worden beïnvloed door de politiediensten.

Ten tweede, als de doelstellingen die de politiediensten nastreven verschillen van de doelstellingen van de regelgever, dan kunnen de opbrengsten uit verkeersboeten worden gebruikt om beide doelstellingen te stroomlijnen. Een beleid gebaseerd op veilingen kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt om projecten te financieren die verkeersrisico’s doen dalen en die een positieve kosten-batenratio met zich meebrengen. Toewijzingsregels die afhangen van het aantal ongevallen met lichamelijke schade of van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in een politiezone zijn niet aangewezen aangezien ze politiediensten zowel aanzetten om hun verwachte inkomsten te maximaliseren als om het verkeersrisico te minimaliseren. Merk op dat het niet nodig om de opbrengsten uit verkeersboeten hiervoor te gebruiken, een aanpassing van de toewijzingsregels voor het algemene budget kan voldoende zijn om de doelstellingen van politiediensten en regelgever te coördineren.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Centre for Economics and Corporate Sustainability, Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.