ITEM METADATA RECORD
Title: Streekontwikkeling in Zuid-Limburg. Terugblik als spiegel voor de toekomst
Authors: Deglein, Roger *
Coemans, Sara * #
Issue Date: 2013
Publisher: RIMO Limburg vzw
Abstract: Ruim 40 jaar geleden richtten enkele geëngageerde Zuid-Limburgers de vzw Streekontwikkeling Zuid-Limburg op. Deze ijverden voor een heropleving van de streek. Ze voerden aan dat Limburg steeds als één gebied benaderd werd, maar dat Zuid-Limburg een ander gezicht had en wilde houden.

De vzw was de daarop volgende decennia op ontzettend veel uiteenlopende vlakken actief. Aangezien alles met alles te maken heeft en een integrale benadering van streekproblemen voorop stond, was het werkterrein van Streekontwikkeling Zuid-Limburg inhoudelijk nagenoeg onuitputtelijk: van grote infrastructuurwerken, via sport op school tot het welzijn van achtergestelde groepen. Alles kwam aan bod, zeker in de beginperiode. Achteraf is de focus versmald onder invloed van de subsidiërende overheid, maar streekbewustzijn bleef altijd het centrale thema.

In 1995 geeft de vzw het streekwerk op en kiest ze voor opbouwwerk. Het streekwerk komt terecht bij een aantal advies- en overlegorganen op provinciaal niveau. Uiteindelijk gaat het opbouwwerk op in RIMO Limburg vzw.

Deze publicatie vormt het sluitstuk van jaren ontwikkelingsen denkwerk in Haspengouw. Via getuigenissen over het verleden én het heden van Zuid-Limburg maken we kennis met de brede problematiek van een streek, nu alle vroegere streekorganen verdwenen zijn. Het is een eerbetoon aan allen die aan de vzw vorm en inhoud gegeven hebben.
ISBN: 978 90 81899 42 0
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa-p
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
* (joint) first author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.