ITEM METADATA RECORD
Title: Niet-invasieve prenatale tests: onderzoek naar de houding van aanstaande en jonge moeders in Vlaanderen
Authors: Moens, Bart * ×
Rigo, Adelheid *
Stuy, Johan * #
Issue Date: 2015
Series Title: Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek vol:25 issue:3 pages:70-76
Abstract: Momenteel kunnen zwangeren in verschil- lende Belgische ziekenhuizen en labora- toria terecht voor de niet-invasieve prena- tale test (NIPT). Verschillende buitenlandse onderzoeken tonen aan dat vrouwen een positieve houding hebben ten opzichte van deze test (Van Schendel e.a., 2014; Tischler e.a., 2011; Zamerowski e.a. 2001). De vraag blijft evenwel hoe vrouwen in BelgieĢˆ naar NIPT kijken. In dit artikel rapporteren
we de resultaten van een bevraging bij Vlaamse zwan- geren en jonge moeders (laatste zwangerschap minder dan drie jaar geleden) naar hun houding ten opzichte van NIPT. Hierbij focussen we vooral op NIPT als secundaire screeningtest (d.i. in navolging van een afwijkende combinatietest), aangezien NIPT wellicht in eerste instantie als dusdanig zal ingevoerd worden in de Belgische gezondheidszorg. In de bevraging peilden we onder andere de keuze voor NIPT of vruchtwater- punctie/vlokkentest, de bereidheid om de kosten van NIPT voor eigen rekening te nemen, de reactie op een normaal NIPT-resultaat en eventuele deelname aan ver- volginvasief onderzoek.
ISSN: 1572-0179
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Field of Study Social and Community Work Odisee
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.