ITEM METADATA RECORD
Title: Erfdienstbaarheden op het openbaar domein in het licht van de zesde staatshervorming: dan toch naar een administratief zakelijk recht?
Authors: Van Damme, Nicolas N. # ×
Issue Date: 5-Sep-2014
Publisher: Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid
Series Title: Jura Falconis vol:2 pages:499-545
Abstract: De Belgische domeingoederenleer kent een interessante geschiedenis. Lange tijd is men er namelijk van uitgegaan dat op openbare domeingoederen geen erfdienstbaarheden kunnen gevestigd worden. Dit principe van niet-bezwaarbaarheid van het openbaar domein met zakelijke of persoonlijke rechten kwam eerst in de rechtsleer en lagere rechtspraak, later ook in de rechtspraak van het Hof van Cassatie onder druk te staan. Men neemt thans aan dat het openbaar domein met erfdienstbaarheden kan worden bezwaard op voorwaarde dat “zij niet onverenigbaar zijn met de openbare bestemming van dat domein, geen beletsel vormen voor het openbaar gebruik en geen afbreuk doen aan het recht van het bestuur om dat gebruik volgens de noden van de gemeenschap te regelen”. Hoewel die voorwaarde de precariteit van de erfdienstbaarheid op het openbaar domein met zich meebrengt, doet die precariteit geen afbreuk aan de erfdienstelijke aard van de erfdienstbaarheid in kwestie. De erfdienstbaarheid creëert een subjectief recht ten voordele van de particuliere eigenaar van het heersend erf, dat hij in principe tegen de overheid, eigenaar van het lijdend erf, kan opwerpen voor de gewone hoven en rechtbanken. Desalniettemin kent de erfdienstbaarheid op het openbaar domein wegens haar precariteit ook een administratiefrechtelijk karakter zodat we kunnen spreken van een administratieve erfdienstbaarheid binnen de categorie van de burgerlijke rechten zoals bepaald door artikel 144 GW.
ISSN: 0775-2709
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Jura Falconis 2013-14 p 499-545.pdf Published 959KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.