ITEM METADATA RECORD
Title: Identiteitsvorming in adolescenten en opkomende volwassenen met een chronische ziekte
Authors: Rassart, Jessica ×
Luyckx, Koen #
Issue Date: 2014
Publisher: ACCO
Series Title: TOKK: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie vol:39 issue:2-3 pages:69-80
Abstract: Het vormen van een persoonlijke identiteit wordt doorgaans omschreven als de centrale ontwikkelingstaak van de adolescentie en opkomende volwassenheid. Hoewel het belang van een sterke identiteit reeds op overtuigende wijze is aangetoond binnen de algemene populatie, heeft onderzoek nog maar weinig aandacht besteed aan identiteitsvorming bij chronisch zieke jongeren. Nochtans kan de aanwezigheid van een chronische ziekte de identiteitsvorming van deze jongeren bemoeilijken. In dit artikel wordt gestart met een korte bespreking van de literatuur rond persoonlijke identiteit, met bijzondere aandacht voor een dynamisch, procesgeoriënteerd identiteitsmodel dat recent werd ontwikkeld door Luyckx en collega’s (2008). Hierna wordt een overzicht gegeven van bestaand onderzoek rond identiteitsvorming bij chronisch zieke jongeren, waarbij ook wordt ingegaan op de praktische implicaties van deze bevindingen. Ten slotte geven we enkele suggesties voor toekomstig onderzoek rond dit thema.
Description: One of the most important developmental tasks for adolescents and emerging adults is to arrive at a strong personal identity. Although the importance of a strong identity has been demonstrated repeatedly in the general population, researchers have paid little to no attention to the topic of identity formation in youngsters with chronic illness. However, the presence of chronic illness could detract these youngsters from developing a strong sense of self. In this article, we start with a brief discussion of the literature on personal identity formation, with special attention to a dynamic, process-orientated identity model that was recently developed by Luyckx and colleagues (2008). Next, we provide an overview of research on identity formation in youngsters with chronic illness. Finally, based on these findings, we formulate some recommendations for clinical practice as well as suggestions for future research on this topic.
ISSN: 0771-9825
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:School Psychology and Development in Context
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.