ITEM METADATA RECORD
Title: En wat als … kritisch reflecteren niet vanzelfsprekend is?
Authors: Callens, Jean-Claude ×
Elen, Jan #
Issue Date: 2014
Series Title: VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders vol:35 issue:2 pages:45-56
Abstract: Aan studenten in de lerarenopleiding (en leraren) wordt zeer geregeld gevraagd te reflecteren, en meer bepaald wordt hierbij verwacht dat ze een niveau van kritisch reflecteren bereiken. Kritisch reflecteren wordt vaak omschreven als het eindpunt van een groeiproces in verschillende fases. Onduidelijk is evenwel of empirisch een opeenvolging van verschillende fases kan worden aangetoond. 596 reflecties uit vier verschillende studies met studenten in de lerarenopleiding werden in een secundaire analyse samengenomen.
Op basis van de resultaten uit dit onderzoek blijkt dat 1) participanten gemiddeld zeer laag scoren op kritisch reflecteren en 2) de idee van opeenvolgende fases met als eindpunt kritisch reflecteren niet kan worden bevestigd. Focusverschuiving is een omschrijving die waarschijnlijk meer aansluit bij de empirische vaststellingen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat startende studenten zich in hun reflecties meer -in vergelijking met derdejaarsstudenten- richten op technische aspecten van het lesgeven; en derdejaars-studenten meer op de structurele en organisatorische context van een school. Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden in het besluit mogelijke implicaties voor de begeleiding van studenten beschreven.
ISSN: 0925-9384
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs VIVES-Zuid
Instructional Psychology and Technology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
35_2_5CallensElen.pdf Published 195KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.