ITEM METADATA RECORD
Title: Lokale schoolraden en participatieraden. Houding tegenover de nieuwe beleidsstructuren
Authors: Gheysen, Ariane ×
Verhoeven, Jef #
Issue Date: 1995
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid issue:5 pages:25-36
Abstract: Participatie aan het schoolbeleid is een actueel thema geworden in het onderwijsbeleid. Lange tijd leefde de opvatting dat het schoolbeleid de taak van de directie was en de rol van de leerkrachten zich beperkte tot het onderwijzen. Hoewel de eerste aanzetten tot een grotere lokale autonomie reeds zichtbaar werden op het einde van de jaren zestig, zijn de mogelijkheden tot lokale beleidsvoering vooral de laatste jaren toegenomen. De verruiming van de beslissingsmacht aan de basis heeft ertoe geleid dat ook leerkrachten, ouders, leerlingen en socio-culturele bewegingen hun stempel kunnen drukken op het schoolleven. Dit moet begrepen worden in het licht van processen van decentralisatie en democratisering die reeds sinds de jaren 1980 aan de gang zijn. Als gevolg hiervan werden de verscheidene participanten in het schoolleven steeds meer betrokken bij het beleid.
In deze bijdrage wordt vooreerst een kort overjicht gegeven van een aantal recente onderzoeken 'rond participatie aan het onderwijsbeleid. Enkel de bevindingen die relevant zijn in het kader van ons onderzoek zullen hier worden aangestipt. Vervolgens zetten we het onderzoeksontwerp van onze studie uiteen en geven we een kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van lokale schoolraden en participatieraden. Tot slot worden de resultaten van het onderzoek over de houding van directies, leerkrachten en ouders te¬genover de nieuwe beleidsorganen weergegeven.
ISSN: 0778-0443
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
LokaleSchoolraden1995 doorzoekbaar.pdfOA article Published 1342KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.