ITEM METADATA RECORD
Title: Leerkrachtenparticipatie en schoolbeleid: een appreciatie door directie en leerkrachten
Authors: Verhoeven, Jef # ×
Issue Date: 1994
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid issue:3 pages:162-179
Abstract: In 1990 peilden we opnieuw in 23 vrije en gemeen-schapsscholen bij de directie en bij 1.058 leerkrachten
naar hun oordeel over de deelname aan de besluitvorming in de school. Bij de keuze van de 23 scholen werd erop toegezien om een theoretisch-representatieve steekproef van de secundaire gemeen-schapsscholen en vrije scholen samen te stellen. Hierbij werd er rekening gehouden met een aantal variabelen die inzake schoolbeleid betekenis zouden kunnen hebben. Dit waren de variabelen: het net, het onderwijstype, het onderwijsaanbod, de schoolgrootte en de sekseratio van de leerlingen in de school. Tevens werd erop gelet dat de directie minstens twee jaar ervaring had. Oorspronkelijk hadden we 25 scholen gecontacteerd. Doch twee scholen haakten af tijdens het onderzoek?
De directie werd persoonlijk geïnterviewd met behulp van een gestructureerde vragenlijst. Daarenboven werd hen gevraagd zelf nog een vragenlijst in te vullen met een aantal data over de school. Aan de leerkrachten werd een vragenlijst opgestuurd met het verzoek deze ingevuld terug te sturen. Indien er na drie weken nog geen antwoord was, werd er opnieuw een vragenlijst gestuurd met een nieuw verzoek en de vermelding dat er eventueel een interviewer de vragenlijst zou komen ophalen indien we na een bepaalde datum nog geen antwoord zouden ontvangen hebben. Op die wijze bereikten we 67% van de leerkrachten in deze scholen.
Aangezien deze bijdrage de bedoeling heeft te beschrijven welke schoolkenmerken en persoonskenmerken van de directie en de leerkrachten samengaan met een bepaalde visie op de participatieraden en de wensen die leerkrachten hebben om deel te nemen aan de besluitvorming in de school beperken wij de beschrijving tot deze variabelen. Eerst bespreken we de afhankelijke variabelen.
Ten eerste vroegen wij leerkrachten en directies naar hun oordeel over de werking van de verschillende inspraakraden. Op een vijfpuntenschaal (gaande van 0 = zeer slecht tot 4 = zeer goed) moesten zij zich uitspreken over de kwaliteit van de werking van de bestaande organen. De lijst van de te beoordelen raden werd in de vragenlijst aangeboden. Dit waren voor elk net: de bestuurscommissie, de kwalificatiecommissie, de klasseraad, vakwerkgroepen, thematische werkgroepen en de leraarsvergadering. Daarenboven voor het vrije net: de directieraad, de ondernemingsraad en het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing. In het gemeenschapsonderwijs werd ook gepeild naar het basisoverlegcomité, het pedagogisch college en het schoolcomité. Deze gegevens werden herleid tot één index, variërend van 0 tot 1 (alfa=.78).
Vervolgens werd er onderzocht hoe hoog de onmisbaarheid van deze raden voor de bewaking van de onderwijskwaliteit van de school werd ingeschat. Hierbij werd dezelfde lijst van raden als hierboven voorgelegd. Ook deze variabele werd uitgedrukt in cijfers gaande van 0 tot 1 (alfa=.78).
Ten slotte werd er onderzocht in hoeverre de leerkrachten daadwerkelijk wensen te participeren aan het schoolbeleid. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen de besluitvorming over beheer en organisatie van de school en de besluitvorming over onderwijskundige aangelegenheden.
ISSN: 0778-0443
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
leerkrachtenparticipatie en schoolbeleid - een appreciatie door directie en leerkrachten.pdfOA article Published 2390KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.