ITEM METADATA RECORD
Title: Het Vrijheidsbegrip in het Werk van George Herbert Mead (1863-1931)
Authors: Verhoeven, Jef # ×
Issue Date: 1985
Publisher: K.U.Leuven
Series Title: Politica: Sociale Wetenschappen en Beleid vol:35 issue:4 pages:315-341
Abstract: In the social theory of Mead is freedom an important concept. The question I intend to answer in this paper is how does Mead see freedom. Since society is no monolith, this freedom should also be differentiated according to different domains. Subsequently, the questions will be asked: 1) What does freedom in society in general mean according to Mead, 2) what does freedom mean in ethics, 3) how does freedom appears in political institutions and 4) what is the place of freedom in scientific research.


Vrijheid is in de sociale theorie van Mead een belangrijk begrip. De vraag die ik in dit stuk wil be-antwoorden is hoe Mead vrijheid ziet. Aangezien de maat-schappij geen monoliet gegeven is, moet deze vrijheid ook op verschillende domeinen bekeken worden. Achtereenvolgens zullen de vragen gesteld worden : 1) wat vrijheid in de maatschappij in het algemeen betekent volgens Mead, 2) wat vrijheid in de ethiek omvat, 3) hoe vrijheid in de politieke institutie verschijnt en 4) welke plaats vrijheid in het wetenschappelijk onderzoek krijgt.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
MeadVrijheid1985G.pdf Published 1379KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.