ITEM METADATA RECORD
Title: Erving Goffmans Kaderanalyse: een Negatie van Herbert Blumers Symbolisch Interactionisme
Authors: Verhoeven, Jef # ×
Issue Date: 1983
Publisher: Uitgeverij Acco
Series Title: Tijdschrift voor Sociologie vol:4 issue:3 pages:319-352
Abstract: Goffmans sociologie wordt dikwijls symbolisch interactionistisch genoemd. Om dit probleem te onderzoeken werd het werk van Goffman vergeleken met de visie van Blumer over het symbolisch interactionisme.
Er wordt aangetoond dat Goffmans kaderanalyse, uitgewerkt in Frame Analysis (1974), reeds in zijn vroegere werken aanwezig was en dat deze benadering een andere bedoeling heeft dan het symbolisch interactionisme.
In het artikel wordt verduidelijkt dat beide auteurs vertrekken van een gedeeltelijk verschillende visie op werkelijkheid, mens en maatschappij. Bijgevolg nemen zij ook andere opties bij de bepa¬ling van het voorwerp van de sociologie en bij de methodologie.
De werkelijkheidsopvatting van beiden is gekenmerkt door ambiguIteit: filosofisch idealisme en realisme. Voor Goffman impliceert dit een positivisme en een situationeel 'verstehen'; Blumer valt terug op de studie van de werkelijkheid als een produkt van individuele zingeving.
Goffman ziet de maatschappij als een emergente werkelijkheid, Blumer reduceert haar tot een geheel van interacterende individuen. Methodologisch wordt dit omgezet in eer anaskopische en kataskopische opstelling bij Goffman en een anaskopische opstelling bij Blumer.
Deze visies hebben voor de voorwerpbepaling van de sociologie de volgende consequenties: Goffman zoekt naar de structurele er organisatorische kenmerken van het sociale handelen, terwijl Blumer de nadruk legt op het sociale handelen als produkt van zingevende actors.
Onderzoeksmatig vertaalt dit zich in een zeer verschillende werkwijze. Blumer verwerpt de klassieke onderzoeksprotocols. Hij wil langs participerende observatie komen tot een juiste probleemstelling, rekening houdend met de individuele zingeving. Goffman gebruikt etnografisch materiaal, films, romans, enzomeer en zoekt daarin naar de 'kaders', die de actors gebruiken om de vraag 'wat gebeurt er hier ?' te beantwoorden.
ABSTRACT
Goffman's sociology often has been considered symbolic interactionism. Comparing Goffman's and Blumer's work it is shown that this is a misinterpretation.
Goffman's standpoint is verg clearly presented in Frame Analysis (1974), but this frame analysis approach can already be seen in all his earlier work. Although interpreting social reality similarly to Blumer, he is not a symbolic interactionist.
This paper demonstrates that both, Goffman and Blumer, make use of a partially different metascientific world picture. Consequently, their definitions of the subject matter and the methodology of so¬ciology differ.
The presuppositions in relation to reality of both sociologists are ambiguous: philosophical idealism and realism. Goffman takes a positivistic standpoint and opts for a situational 'verstehen'. Blumer, on the other hand, studies reality as a result of the construction of meaning by interacting individuals.
According to Goffman society is to be seen as an emergent reality, while Blumer reduces it to interacting individuals. Methodologically Goffman chooses for a dualism and Blumer for an 'anaskopic' approach.
These presuppositions influence the definition of the subject matter of sociology: Goffman examines the structure and organization of social action unlike Blumer, who stresses social action as a product of the meaning established by interacting persons.
This has its consequences for their research methods. Blumer rejects traditional research strategy. Using participant observation, he wants to construct a reliable problem definition taking into account the individual's construction of meaning. In contrast,Goffman collects ethnographic material, films, novels, etc. , and looks to the frames used by the actors to answer the question 'what is it that is going on?'.
ISSN: 0777-883X
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
GoffmanBlumerTvS1983 doorzoekbaar.pdfOA article Published 2179KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.