ITEM METADATA RECORD
Title: Maatschappelijke Veranderingsprocessen in Relatie tot Technologie en Techniek
Authors: Verhoeven, Jef # ×
Issue Date: Nov-1985
Publisher: Uitgeverij Baeté
Series Title: Nova et Vetera: Tweemaandelijks Tijdschrift voor Algemeen Onderwijs en Opvoeding vol:LXIII issue:1-2 pages:52-77
Abstract: Wat zijn nu de algemene kenmerken van deze gemoderniseer¬de maatschappijen ? Op de eerste plaats zijn ze gekenmerkt door een groei in de economie; produktie en consumptie van goederen en diensten nemen regelmatig toe. Ten tweede is er in deze maatschappijen een participatie van de burgers aan het politieke leven of ten minste een democratische vertegen¬woordiging bij de bepaling van de uiteindelijke keuze van de politieke alternatieven. Ten derde wordt de cultuur van deze maatschappijen gekenmerkt door seculier-rationele waarden. Men stelt, ten vierde, een toenemende mobiliteit van mensen vast en dit zowel sociaal, als ruimtelijk en geestelijk. Tenslotte zorgen deze maatschappijen voor de vorming van persoonlijkheden die deze modernisering moeten in stand houden. Modernisering is dus niet zozeer een toestand, dan wel een proces van maatschappelijke verandering.
In dit artikel zal deze relatie tussen techniek/technologie en maatschappelijke verandering wat nader worden beschreven. Om dit op een consistente wijze te doen is het nodig even de begrippen technologie, techniek, technologische en technische veranderingen wat scherper te stellen. Wij hebben in het dage¬lijks taalgebruik immers dikwijls de neiging om deze door el¬kaar te gebruiken. Daarenboven is het zo dat er in de litertuur ook heel wat verwarring bestaat. E. Mansfield (Freeman, 1977: 225) heeft deze begrippen nader onderzocht; ik volg deze formulering. Technologie is het geheel van maatschappelijke ken¬nis dat in de industrie gebruikt wordt en dat ofwel betrekking heeft op de regels van fysische en sociale fenomenen, ofwel op de toepassing van deze regels op de produktie. Ook de kennis van de dagelijkse produktie-operaties behoort tot de technolo¬gie. De beschrijving beperken tot de industrie lijkt mij echter niet verantwoord. Ook de produktie van diensten veronderstelt technologie. Technieken zijn in deze context de gebruikte pro-duktiemethoden. Technische veranderingen betekenen bijgevolg veranderingen van technische uitrusting, produkten en or¬ganisaties. Technologische veranderingen zijn tenslotte de ver-anderingen in het kennisgeheel over de regels van fysische en sociale fenomenen en de toepassing van deze regels
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
VeranderingNova1985.pdfOA Published 320KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.