ITEM METADATA RECORD
Title: De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische verbintenissenrecht
Authors: Peeraer, Frederik # ×
Issue Date: 1-Apr-2013
Publisher: Wetenschappelijke Uitgeverij E. Story-Scientia
Series Title: Tijdschrift voor Privaatrecht issue:4 pages:2705-2805
Abstract: Dwingende rechtsregels worden onderverdeeld in (regels van) openbare orde en regels van (louter) dwingend recht. Traditioneel verbindt men aan de schending van een regel van openbare orde de sanctie van de absolute nietigheid, terwijl men aan de schending van een regel van (louter)dwingend recht de relatieve nietigheid koppelt. Zowel het conceptuele onderscheid tussen openbare orde en dwingend recht als de verschillen qua rechtsgevolgen zijn rond de jaren zestig uitgekristalliseerd en nadien gemeengoed geworden. Sindsdien is die tweedeling echter onder druk komen te staan en hebben zich bepaalde maatschappelijke evoluties voorgedaan die een grondige analyse noodzakelijk maken. Doelstelling van deze bijdrage is een kritische reflectie over dit ondertussen gebruikelijke onderscheid, met een blik op de toekomst. Deze bijdrage is een geactualiseerde en deels herwerkte versie van de thesis die bekroond werd met de APR-prijs 2011-2012 voor de UAntwerpen. Promotor van deze meesterproef was prof. dr. A. Van Oevelen.
ISSN: 0082-4313
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for the Law of Obligations
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Peeraer_TPR_2013.pdf Published 944KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.