ITEM METADATA RECORD
Title: Betekenis van de onderwijservaring voor de innovatie-implementatie
Authors: Mortier, Jan ×
Verhoeven, Jef #
Issue Date: 1980
Series Title: Pedagogisch Tijdschrift vol:5 issue:7 pages:419-439
Abstract: De bedoeling is deze gedragsveranderingen te bestuderen in relatie tot de sociale situatie waarin leerkrachten zich bevinden. Centraal in deze analyse staat de beroepservaring. Er zal nagegaan worden welk• het verband is tussen onderwijservaring en innovatie-implementatie. Het is evenwel duidelijk dat ook tal van andere factoren de leraarssituatie mede kunnen bepalen zoals bijv. de arbeidsbelasting, de opleidingssituatie e.a. Daarom is het belangrijk de geconstateerde verbanden verder te analyseren, onder de controle van enkele van deze factoren. Gezien de aard van de probleemstelling in het globale project zijn dat de volgende: de structuur van het secundair onderwijs waarin de leraar werkzaam is (type 1/type 2), het diploma (regent/licentiaat) en het vakdomein waarin hij bezig is (Nederlands/wiskunde)?. Deze posities zijn hier opgenomen als controlevariabelen, maar werden in het globale project ook in directe relatie tot de implementatie bekeken. Ze stonden er centraal in de probleemstelling (en derhalve ook bij het beredeneren van de steekproef en de analyse). Er zijn redenen om aan te nemen dat deze variabelen het onderwijsvernieuwingsgedrag kunnen beïnvloeden. Wat betreft de structuur van het onderwijs, kan verwacht worden dat de gedragsveranderingen die als wenselijk worden geformuleerd bij de invoering van een nieuwe onderwijsstructuur in ons land vooral in dat type onderwijs (het V.S.O. of type 1-onderwijs) zichtbaar worden. Dit neemt evenwel niet weg dat ze ook in de traditionele onderwijsstructuur (type-2-onderwijs) kunnen optreden. M.a.w. de innovatie-implementatie kan ook van andere factoren dan van de invoering van een nieuwe schoolstructuur afhankelijk zijn.
ISSN: 0169-2127
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
InnovatieImplementatiePT1980.pdfOA Published 2252KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.